Anayasa Mahkemesine İptal İçin CHP Milletvekiline Mektup

Sayın Cumhuriyet Halk Partili Milletvekilim,

Gelir İdaresi Başkanlığının esas yükünü çeken lokomotifi konumunda olan ve bütçe hedeflerinin tutturulmasına en çok katkıyı veren kariyer uzmanlıkların başında gelen biz 24.000 Gelir Uzmanı olarak 666 sayılı KHK yürürlüğe girmeden önce

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A–11 maddesinde sayılan 80 civarında kariyer uzman kadroları ile aynı eşit haklara sahip bulunmaktaydık. 666 sayılı KHK’nın yürürlüğe girdiği 01.01.2012 tarihi itibariyle Gelir Uzmanları ile birlikte toplam 40.000 kariyer uzman ve denetmen 3600 ek gösterge, 2000 makam tazminatı göstergesi ve 8000 görev tazminatı göstergesinden yararlandırılmayarak mağdur edilmişlerdir.  Bu düzenleme sonucu aylıklar arasında 2.000 TL’ye varan ücret farkı oluşmuş olup bu ücret farklılığı emeklilik süresince de devam etmektedir. 666 sayılı KHK ile uzmanlar arasında eski  duruma gore yetki ve sorumluluk yönünden ( artış veya azalış) hiç bir farklılık oluşturulmadan  sadece uzmanların görev yaptığı yer (merkez-taşra) olarak ayrıma tabi tutulması sonucu maaşlarda farklılık yaratılması hakkaniyete uygun değildir.

Gelir Uzmanlarının ürettiği hizmetin geliri ve gideri merkezi idare bütçesinde yer almaktadır.  Kariyer uzmanlıklar arasında fiili olarak görev yaptığı yerin merkez-taşra olarak ayrıştırılması, uzmanın uzmanlık vasfını etkilemeyecektir. Bundan dolayıdır ki yıllardır Gelir İdaresi Başkanlığının merkez birimlerinde 2.000 den fazla Gelir Uzmanı geçici görevli olarak aynı meslek dalında olan ve aynı mevzuattan sorumlu bulunan merkez uzmanı olarak istihdam edilen Devlet Gelir Uzmanı ile birlikte aynı birimlerde aynı işi yapmaktadır.  Birçok kamu kurumu kadrosunda merkez uzmanı olarak görünen uzmanların aslında yıllardır fiili olarak taşrada görev yapmasına rağmen merkez uzmanı özlük haklarından yararlandırıldığı bilinmektedir.

Diğer kariyer uzmanlar gibi KPSS puan türü, yazılı ve sözlü sınav, yetiştirilme, yeterlilik şartlarına tabi tutulan Gelir Uzmanları, ağır çalışma şartlarının yanında ülkemizin en kapsamlı ve değişken külliyat boyutunda mevzuattan sorumluluğu bulunmaktadır. Birçok kariyer uzmanlıkta bulunmayan ve Gelir İdaresi Başkanlığında da Hazine zararlarına karşı mali tazmin sorumluluğu bulunan tek uzman kadrosudur.

Gelir İdaresinde görev yapan  Gelir Uzmanlarının kurum değiştirmelerinin en büyük nedeni 666 sayılı KHK ile sebep olunan durumdur. Mesleğe alınanların yarıdan fazlası kurum değiştirerek meslekten ayrılmıştır. Bu durum Gelir İdaresini çökme noktasına getirmiş olup nitelikli personel ihtiyacını giderememiştir.

666 sayılı KHK ile yapılan haksızlık meslek mensuplarımızca idari yargıda dava konusu yapılmış olup konu Anayasa Mahkemesinin 24 Mayıs 2016 Tarihli ve 29721 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5/5/2016 Tarihli ve E: 2016/34, K: 2016/30 Sayılı Kararı ile  666 Sayılı KHK’ya yetki veren kanunun mali hakları düzenleme yetkisi vermediği gerekçesi ile yetki kanunu yönünden iptal edilmiş olup yasama organına düzenleme yapması için bir yıllık süre vermiş bulunmaktadır. Bu süre 2017 yılının Mayıs ayında dolmaktadır. Bu süreçte  15 Temmuz 2016’da yaşanan  FETÖ/PDY mensuplarınca   Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi sekteye uğratacak Anayasal düzene ve milli iradeye karşı yapılan hain darbe girişimi sonrası TBMM’ce OHAL ilan edilmiş bulunmaktadır. Yasama organının düzenleme yapması için daha çok zamanı bulunmasına ve aciliyeti olmamasına rağmen OHAL döneminde sendika, dernek gibi mesleki ve çalışan örgütlerinin etkinliklerinin kısıtlanmış olduğu bir dönemde Anayasa Mahkemesince iptal edilen maddelerin aynen alel acele 7 Eylül 2016 Tarihli ve 29824 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6745 Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun (Torba Kanun) ” 11 ve 77. Maddeleri ile yasalaştırılması biz meslek mensuplarını derinden üzmüş bulunmaktadır.

2012 yılından bugüne kadar yaşanan süreçte partinize mensup milletvekillerinin bizlerin mağduriyetinin giderilmesi  için vermiş oldukları (kanun teklifi, önerge, soru, Komisyon ve Genel Kurul Konuşmaları v.s) destekler ile bizlerin TBMM’de sesi olması dolayısıyla Partinize ve sizlere şükranlarımı sunar bu desteklerinizin devam etmesini temenni ederim.

666 sayılı KHK’nın yürürlüğe girdiği 01.01.2012 tarihinden bu güne kadar söz konusu KHK’nın iptali için vermiş olduğumuz hukuki süreç beş yılı bulmuş ve bu uzun süreç bizleri bir hayli mağdur etmiştir. 6745 sayılı yasa ile yapılan yeni düzenlemenin iptali için bizler tarafından yapılacak hukuki sürecin bir beş yıl daha sürmesi dikkate  alındığında  mağduriyet süremizi kısaltmak için 6216 Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve  Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 35. maddesine göre 6745 Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun  (Torba Kanun) ” 11 ve 77. Maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesine mağdur 40.000 kariyer uzman ve denetmen adına dava açmanızı saygılarımla arz ederim.

Yorum Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.