Merkezi:*

Madde 1- Derneğin Adı:”Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği”dir.

Derneğin Merkezi: Ankarada’dır.

Derneğin Amacı*

Madde 2- Derneğin Amacı;

1-Gelir Uzmanlığı ve Gelir Uzman Yardımcılığı mesleğinin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak,

2-Gelir Uzmanları ve Gelir Uzman Yardımcılarının etkin ve verimli hale getirilmesine yönelik çalışmaları yapmak,

3-Meslek mensupları arasında dayanışma ve yardımlaşmayı geliştirmek,

4-Yasalardan doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için gerekli girişimlerde bulunmak.

5-Başta çalışma hayatı olmak üzere, her alanda insan hakları ihlallerine karşı duyarlı bir toplum meydana getirmeyi,

6-Dünya genelindeki toplumsal gelişmelerde ve Ülkenin çalışma koşullarında daha etkin rol almayı,

7- Kamuoyunu aydınlatmada ülke çıkarlarını göz önünde bulundurarak yönlendirmek ve bu doğrultuda çalışmalar yapmak için yurtiçi ve yurtdışı aynı amaca hizmet eden örgütler arasında dayanışma ve işbirliğini gerçekleştirmeyi sağlamaktır.

Kısaltmalar

Bu tüzük’te adı geçen;
1-Dernek:“Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği”ni,

2-Gelir Uzmanı: İlgili mevzuat çerçevesinde “Gelir Uzmanı” unvanını iktisap etmiş olanları,

3-Gelir Uzman Yardımcısı: İlgili mevzuat çerçevesinde “Gelir Uzman Yardımcısı” unvanını iktisap etmiş olanları;

4-Başkan: Gelir Uzmanları ve Gelir Uzman Yardımcıları Derneği Başkanını, ifade eder.

Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Biçimi

Madde 3- Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

Üyelerinin yasalardan doğan haklarının gerçekleştirilmesi, yasalarla alınan veya verilmeyen hakların alınması ve verilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, görüşlerini açıklamak ve yetkili makamlara başvuruda ve önerilerde bulunmak,
Üyelerin mevzuat hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve bu hususta hukuki yardımda bulunmak,
Üyelerin mesleki ve kültürel ilgi alanlarına yönelik yayınlar çıkartmak, kütüphane oluşturmak üyelerin kullanımına sunmak,
Üyelerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak , bilgi iletişimini sağlamak ve bilgi birikiminden ilgili Kamu’yu yararlandırmak için; yazılı, görüntülü ve sesli yayın organlarından istifade ederek toplantılar, seminerler, açık oturumlar, sempozyumlar, paneller, kurslar, konferanslar düzenlemek, süreli ve süresiz yayın organları çıkarmak.
Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
Çeşitli konularda oluşturulmuş olan çalışma grupları (komisyonları) yada uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme ve etütler yapmak, üyelerinin bilgi ve birikimleriyle dernek çalışmalarına aktif olarak katılmalarını, görüş ve önerileriyle dernek çalışmasına yön vermeleri sağlanır.
Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek,
Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı birey yetişmesini sağlamak, gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere burs vermek,
Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
Doğal felaketler, ölüm, hastalık ve benzeri durumlar, Geleneksel törenler (Düğün, nişan, bayram, festival vb) sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında geleneklere uygun olarak üyeler arasında her türlü kültürel, sosyal dayanışmayı sağlamak,
Bölgede bulunan okul, cami, yol, su vs. gibi yerlere imkanlar ölçüsünde hizmet amacıyla yardımlar yapmak,
Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,
Gerekli izin alınarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,
Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon kurmak,
Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi

Üyelik ve Koşulları*

Madde 4– Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan, Maliye Bakanlığı Teşkilat Kanunu uyarınca “özel yarışma sınavı ile Gelir Uzman ve Uzman Yardımcısı” unvanını iktisap etmiş olanlar ile Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereği özel sınav ile Gelir Uzmanlığı unvanını iktisap etmiş olanlar üye olabilirler. Başvuru anında bu şartlara haiz olmak yeterli olup, sonradan meydana gelen değişiklikler üyelik hakkına (sıfatına) etki etmez. Derneğin asil ve onursal olmak üzere iki çeşit üyesi vardır.

Asil Üye : Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, Üye kayıt formunu doldurarak bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Onursal Üye : Derneğe maddi ve manevi bakımdan karşılıksız önemli destek ve katkı sağlamış bulunan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

Üyeliğin Sona Ermesi*

Madde 5- Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Çıkma İle: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Çıkarılma İle: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

1-Kanunlara, dernek tüzüğüne aykırı veya dernek amacına zarar verici davranışlarda bulunmak,
2-Dernek organlarınca alınan kararlara uymamak, verilen görevlerden sürekli kaçınmak, dernek organlarındaki görevini kötüye kullanmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını ard arda 6 ay ödememek,
4-Derneğin manevi şahsiyetini rencide edici davranışlarda bulunmak,
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak. Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir, derneğe yaptıkları yardım ve aidatları geri isteyemez ve dernek malvarlığında hak iddia edemezler.

Üyelerin Hakları*

Madde 6- Her üyenin; Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma, Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Üyelerin Yükümlülükleri*

Madde7- Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak genel kurul toplantılarında belirlenir.

Diğer Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, dernek faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulunun verdiği görevleri yerine getirmek, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organlar

Dernek Organları*

Madde 8- Derneğin Zorunlu Organları; Genel kurul, Yönetim kurulu,Denetim kuruludur.

Madde 9–Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şubesi açıldığında da şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel Kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağanüstü Genel Kurul’un gündemi, toplantının gerçekleşmesini isteyenlerce belirlenir. Toplantı yer, tarih ve saat ile ilan hakkındaki tüm işlemler Olağan Genel Kurul toplantısı ile aynıdır. Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mayıs ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. , Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Genel Kurul Kararları dernek merkezinde ilan asılmak veya web sitesinde yayınlanmak suretiyle üyelere duyurulur.

Madde 10- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

Dernek organlarının seçilmesi,
Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması,
Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
Derneğin vakıf kurması,
Derneğin fesih edilmesi,
Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri*
Yönetim kurulu Genel Kurul tarafından dernek üyeleri arasından gizli oyla ve 3 yıl için seçilen dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman, eğitim ve sosyal işler görevlisi ve üyeleri belirler Yönetim Kurulu başkan ve başkan yardımcısı, derneğin de başkan ve başkan yardımcısıdır.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

Derneği temsil etmek veya kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek öneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak.
Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak komisyonları kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,
Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararları almak ve uygulamak,
Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak
Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 11-Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder. Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar. Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar. Derneğin yılsonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar. Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar. Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar. Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar. Dernek hesaplarının açılması ile üyelerin hak ve menfaatlerini ilgilendiren konularda yargı mercilerinde davacı ve davalı olmak, gerektiğinde bu yetkisini vekâlet vererek kullandırmak yetkisi Başkana aittir. Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.

Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Genel Sekreter

Madde 12– Genel Sekreter, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir ve derneğin her türlü kayıt ve yazı işlerini yürütür. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarının hazırlıklarını gerçekleştirir.

Sayman

Madde 13– Sayman, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir ve derneğin bütçesini ve kesin hesabını hazırlar, bütçenin uygulanmasını ve derneğin para ve malların takip ve muhafazasını sağlar, bu faaliyetlere ilişkin defter ve kayıtları düzenler ve yürütür.

Eğitim ve Sosyal İşler Görevlisi

Madde 14– Eğitim ve Sosyal İşler Görevlisi,Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir ve derneğin amaç maddesi çerçevesinde gerçekleştirilecek tüm sosyal ve kültürel faaliyetleri yürütür.

Denetleme Kurulunun Oluşumu Görev ve Yetkileri*

Madde 15-Denetim Kurulu Genel Kurulca dernek üyeleri arasından gizli oyla 3 yıl için seçilen üç asıl üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür. Denetleme kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, raportör ve üye’yi belirler. Denetleme kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Mevzuatta denetim kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derneğin Şubeleri

Madde-16 Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Madde-17 Şubelerin Görev ve Yetkileri

Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Madde-18 Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel Kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Madde-19 Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurul toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Mart ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saate toplanır. Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar. Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20’den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir. Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar. Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bütçe ve Kayıt Düzeni Bütçe

Madde 20-Derneğin gelir ve giderleri,yıllık bütçe düzeni içinde kaydedilir.

Derneğin Gelirleri*

Madde 21-Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

Üye aidatı: Üyelerden aylık olarak 10,00-TL. Yıllık olarak ta 120,00-TL aidat alınır. Giriş aidatı bir aylık üye aidatı kadardır.
Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %25’şi üç ayda bir genel merkeze gönderilir.
Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
Dernek üyelerinin faydalanması amacıyla çıkartılan her türlü yayından elde edilen gelirler.
Devlet bütçesinden, ulusal ve önceden bildirmek suretiyle uluslar arası fon, kişi, kurum ve kuruluşlarca yapılacak yardımlar.
Diğer gelirler.
Madde 22– Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” kabul edilir.

Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul *

Madde 23- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapılabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Harcama Tutarı,

Madde 24- Her genel kurulda belirlenecek miktarın üzerindeki bütün giderler için Yönetim Kurulu kararı gerekir. Ayrıca, Dernek Başkanının Derneğin temsil ve ağırlama giderleri olarak genel kurulda belirlenecek miktarda aylık serbest harcama yapma yetkisi vardır.

Giderlerin Yapılması

Madde 25- Giderlerin yapılması usul ve esaslarını Yönetim Kurulu tayin eder. Dernek başkan ve yardımcısı Yönetim Kurulu’nun tayin edeceği miktara kadar sarf yetkisini taşır. Bu çeşit harcamaları için yeteri kadar kaynak bir bankada açılacak hesapta bulundurur.

Dernek Hesapları

Madde 26-Dernek hesapları, muhasebe kurallarına göre defter ve kayıt düzeni içinde yürütülür.

Defter ve Kayıtlar

Madde 27- Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca yönetim kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Derneğin İç Denetimi

Madde 28-Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurulu veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Feshi ve Tasfiye*

Madde 29-Dernek Genel Kurulu ve her zaman derneğin feshine karar verilebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla, tespit edilen amacına uygun başka bir dernek veya kuruluşa devredilir. Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

Lokal ve Tesis Açma

Madde 30-Dernek, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal dinleme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

Sandık Kurma

Madde 31- Dernek sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, risturn faiz veya, sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

Hüküm Eksiliği

Madde 32-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernek Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.