Duyurular


Milletvekillerine Açık Dilekçe

Tarih : 2013-01-01


Okuma Sayısı : 3143

Milletvekillerine Açık Dilekçe

Sayın Milletvekili,
 
 
2 Kasım 2011 tarihinde Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve eşit işe eşit ücret olarak bilinen “Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname” ile mağdur edilen Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Merkez ve Taşra birimlerinde görev yapan “Gelir Uzmanları” adına Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneğimizin çalışmasının sunumudur.
 
 Maliye Bakanlığı bünyesindeki gelir idaresinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde 16.05.2005 tarih ve 25817 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Gelir İdaresi Başkanlığı kurulmuştur.
Vizyonu ise; gönüllü vergi uyumuna katkı sağlayan, şeffaf ve saygın bir idare olmaktır.
Bunların yanında, mükelleflerimize hızlı, güvenli ve güler yüzlü bir şekilde hizmet sunulması amacıyla merkez ve taşra teşkilatımızın hizmet alanlarının iyileştirilmesi ve insan kaynaklarının kalitesinin yükseltilmesine yönelik önemli adımlar atılması adına Gelir İdaresi Başkanlığı uzmanlaşmaya gitmiş ve Gelir Uzmanları kadrosu ihdas etmiştir.
   Gelir İdaresi Başkanlığı, merkez ve doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatından oluşmaktadır.
Merkez teşkilatında Devlet Gelir Uzmanları, taşra teşkilatında ise Gelir Uzmanları kadroları bulunmakla birlikte, yine merkez teşkilatındaki iş ve işlemleri yürüten ezici bir çoğunlukta yer alan geçici görevli Gelir uzmanları bulunmakta olup, Devlet Gelir Uzmanları ile aynı işleri yapmaktadırlar. Hal böyle iken; kamuda eşit işe eşit ücret olarak bilinen 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Gelir Uzmanlarına 3.600 ek gösterge verilerek, aynı işi yapan Devlet Gelir Uzmanı ile Gelir Uzmanı arasında ücret farkı yönünden makas gittikçe açılmıştır.
666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile;
-Tüm kamu kurumlarında, fazla mesai ve döner sermaye gibi ek ödemeler kaldırılmış,
 -Bakanlıklardaki üst düzey bürokratın maaşları artmış, Üst düzey personel ve merkez kadroda çalışan uzmanların maaşı ücret göstergesi ve tazminat göstergesi üzerinden hesaplanmış,
-BDDK ve Hazine gibi üst kurullarda çalışan uzmanların maaşları Başbakanlık uzmanlarıyla eşitlenmiş,
-Bakanlık merkez kadrolarda çalışan uzmanların maaşı ortalama 2.500-3.000 lira iken 4.000-4.500 liraya kadar artırılmış,
-Merkez ve taşrada çalışan Gelir Uzmanlarının, ücret ve özlük haklarında her hangi bir değişiklik yapılmamış,
-Kamu kurumlarının merkez ve taşra teşkilatında görev yapan uzmanların ek göstergeleri 3.600 olarak eşitlenmiş, fakat Maliye Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapan Gelir Uzmanlarının ek göstergesinde düzenleme yapılmamıştır.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 23. maddesinde; “Herkesin, herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır” denilmektedir.
Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca bu sözleşmeye taraf olan ülkeler “Adil ücretler ve eşit işlere, hiç bir ayrım yapılmaksızın eşit ödeme” yükümlüğünü üstlenmektedir.
Anayasanın 55. maddesinde; “Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır” denilmektedir.
Ülkemiz açısından yönetim felsefesinin temelleri Anayasanın 5. maddesinde belirlenmiştir. Toplumun huzuruna, mutluluğuna, sosyal hukuk devleti ilkelerine, olumsuz işleme maruz kalan bireylerin huzur ve mutluluğu ile maddi ve manevi varlıklarının gelişimine hizmet etmeyeceği ortadadır.
Eşit işe eşit ücret denilince: bir işverene bağlı olarak çalışanlarının;
         eğitim durumu,
         kıdemi,
         mesleki bilgi ve beceri düzeyi,
               tecrübesi,
         sorumluluk yüklenme kapasitesi,
         çalışma şartlarının zorluğu
gibi faktörler dikkate alınarak benzer fedakârlıklara katlananlara eşit ücret ödenmesi anlaşılmalı ve aynı işyerinde, eşit değerde işlerde, aynı verimle çalışanların ücretleri arasında bir farklılığın olmayacağı anlaşılmalıdır.
Belli bir Bakanlığın taşra personelinin, merkez personeline oranla daha bilgisiz, daha tecrübesiz, daha az mesuliyet yüklenen ve daha kolay çalışma şartlarına sahip oldukları elbette söylenemez.
Kanun Hükmünde Kararnamelerden önce, aynı statüde ve konumda bulunulan merkez uzmanları ile vatandaşlarımıza ve mükelleflerimize ilk elden hizmet veren Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra birimlerinde görev yapan Gelir Uzmanları arasında büyük bir uçurum meydana getirilmiştir.
Böylece, beklentilerin aksine uzmanlar arasında eşitsizlik derinleştirilmiş olup, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yazılı ve görsel basında “Kariyer meslek mensuplarının maaşları eşitlendi” şeklindeki söylemler haksızlık ve adaletsizliğe uğrayan Maliye Bakanlığı uzmanlarını hayal kırıklığına uğratmış, motivasyonlar kaybedilmiş, merkez ve taşra teşkilatında çalışma barışı ciddi şekilde bozulmuştur.
Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığınca uygulamaya konulan tüm projelerin bu kurumların merkez ve taşra birimlerinde görev yapan Gelir Uzmanları ve Yardımcıları ile gerçekleştirildiği bilinmelidir.
Kanun Hükmünde Kararnamenin bu şekliyle uygulamaya konulması, hem Hukukun hakkaniyet ilkesine hem Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının idarenin bütünlüğü, eşitlik, fırsat eşitliği ilkelerine hem de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun temel prensiplerine aykırılık teşkil etmektedir. Bu haksızlıkların ve eşitsizliğin bir an evvel giderilmesi gerekmektedir.
                Tüm Yetkililere sesleniyoruz..
Maliye Bakanlığında yapılan “merkez” ve “taşra” uzmanı ayırımının kaldırılarak, merkez uzmanlarına tanınan tüm özlük hakları ve kariyer olanaklarının tüm uzmanlara eşit şekilde sağlanması temel ve vazgeçilemez talebimizdir.
Eğer adalet duygusuna sahipseniz ortaya çıkardığınız bu sınıf farkını ortadan kaldırırsınız. KHK düzenlemeleri ile derinleştirilen bu sınıf farkının hakka, adalete, hukuka sığmadığı ortadadır. Anayasa tarafından garanti altına alınan adalet, hukukun üstünlüğü, kanun önünde eşitlik ve fırsat eşitliği ilkelerinin zedelenmediği bir düzenleme yapılmasını talep ediyoruz.
 
 Saygılarımızla.
 
                                    Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği
 
                                   www.guyaderankara.org
                                   0 532 206 13 48             Ferhat ÜLKÜ
                                   0 543 719 40 40             Suat HACIOĞLU
  

Duyuruyu Arkadaşıma Gönder (Mail Adresini Yazınız)    

DİĞER DUYURULARIMIZ

 Duyuru BaşlığıOkunma SayısıTarih
Oku Banka Düzenli Ödeme Talimatlarımız Değişmiştir. 2655 2013-01-01
Oku Brifing Raporu 4419 2013-01-01
Oku Gelir Uzmanlarının Sesi 3503 2013-01-01
Oku TOPLANTI (ÖNEMLİ) 2006 2013-01-01
Oku ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 1790 2013-01-01
Oku RANDEVU TALEBİ 1887 2013-01-01
Oku ÜYELİK FORMU 1930 2013-01-01
Oku TBMM KONUŞMASI 2128 2013-01-01
Oku RANDEVU TALEBİ 1893 2013-01-01
Oku ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER 1541 2013-01-01

 « Geri Dön