Gelir Uzmanlarının Talepleri / 1

GELİR UZMANLARININ TALEPLERİ

1- 213 sayılı Vergi usul kanununun 135. maddesinin 1. fıkrasına “Vergi Dairesi Müdürleri ibaresinden sonra gelmek üzere” Gelir Uzmanları ibaresinin eklenmesi

2- Mesleğe Mevzuatı uyarınca yapılan özel yarışma sınavları sonucu gelir uzmanı (puan saydıranlardan kanunla yeniden atananlar dahil) ve muhasebe uzmanı olarak atananlardan hala gelir uzmanı ve defterdarlık ( özel sınav sonucu muhasebe uzmanı olarak atananları kapsar) uzman kadrosunda bulunup devlet memuriyetinde fiilen en az üç yıl çalışmış olanların, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinin “ORTAK HÜKÜMLER” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendi yönünden yeterlik sınavı vermiş sayılırlar. 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 36. maddesinin “ORTAK HÜKÜMLER” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendi hükmünden daha önce yararlanmamış olan bu şekilde atananların kazanılmış hak aylık dereceleri, bir defaya mahsus olmak üzere bir üst dereceye yükseltilir.

İbarelerinin eklenmesi hususlarını,

Saygılarımla arz ederiz.

Yorum Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.