Haberler

Gelir Uzmanı Kemal ÇAĞLAR’ın AMME ALACAKLARI TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN ve YORUMU kitabı yayınlandı.

Okuma Sayısı : 2852

184851509780_598552206895767_2069337128_n.jpg

 

      AMME ALACAKLARI TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN

 • BİRİNCİ KISIM
 • Genel Esaslar
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • Kanunun Şümulü, Terimler, Vazifeliler ve Salahiyetliler
 • Madde 1- Kanunun Şümulü-1
 • Madde 2- Tahsili, Tahsili Emval Kanununa atfedilen alacaklar-1
 • Madde 3- Kanundaki terimler-1
 • Madde 4- Selahiyetliler ve mesuliyetleri-3
 • Madde 5- Takibata selahiyetli tahsil dairesi-3
 • Madde 6- Yardım mecburiyeti-3
 • Madde 7- Borçlunun ölümü-3
 • Madde 8- Tebliğler ve müddetlerin hesaplanması-4
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • Amme Alacaklarının Korunması
 • I- Teminat Hükümleri
 • Madde 9- Teminat isteme-4
 • Madde 10- Teminat ve değerlenmesi-4
 • Madde 11- Şahsi kefalet-5
 • Madde 12- Teminat hükmünde olan eşya-5
 • II İhtiyati Haciz
 • Madde. 13- İhtiyati haciz-6
 • Madde 14- İhtiyati hacizde borçlu tarafından gösterilecek teminat-6
 • Madde 15- İhtiyati hacze itiraz-6
 • Madde 16- İhtiyati haczin kaldırılması-7
 • III - İhtiyati Tahakkuk
 • Madde 17- İhtiyati tahakkuk-7
 • Madde 18- İhtiyati tahakkukun neticeleri-8
 • Madde 19- İhtiyati tahakkukun düzeltilmesi-8
 • Madde 20- İhtiyati tahakkuka itiraz-8
 • IV - Diğer Korunma Hükümleri
 • Madde 21- Amme alacaklarında rüçhan hakkı-9
 • Madde 22- Amme alacaklarını kesip ödemek mecburiyetinde olanlar-9
 • Madde 22/A- Amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumlulukları-9
 • Madde 23- Tahsil edilen amme alacaklarından yapılacak reddiyat sebebiyle mahsuplar-10
 • Madde 24- İptal davası açılması-10
 • Madde 25- İptal talebinde muhatap-10
 • Madde 26- Hükümsüz sayılmada zamanaşımı-11
 • Madde 27- İvazsız tasarrufların hükümsüzlüğü-11
 • Madde 28- Bağışlama sayılan tasarruflar-11
 • Madde 29- Hükümsüz sayılan diğer tasarruflar-11
 • Madde 30- Amme alacağının tahsiline imkan bırakmamak maksadıyla yapılan tasarruflar-12
 • Madde 31- Üçüncü şahısların hakları ve mecburiyetleri-12
 • Madde 32- Tasfiye halinde vazifeliler-12
 • Madde 33- Tasfiye halinde mesuliyet-12
 • Madde 34- Ortaklığın feshini isteme-12
 • Madde 35- Limited şirketlerin amme borçları-13
 • Mükerrer Madde 35- Kanuni temsilcilerin sorumluluğu-13
 • Madde 36- Birleşme, devir, bölünme ve şekil değiştirme halleri-14
 • Madde 36/A- Yurt dışı çıkış tahdidi-14
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • Ödeme
 • Madde 37- Ödeme zamanı ve önce ödeme-15
 • Madde 38- Taksitlerin zamanında ödenmesi-15
 • Madde 39- Ödeme yeri-15
 • Madde 40- Ödeme şekli, makbuz-15
 • Madde 41- Hususi ödeme şekilleri-16
 • Madde 42- Çekle veya münakale emri ile ödemeye ait hususi hükümler-18
 • Madde 43- Çeklerde tanzim tarihi-18
 • Madde 44- Hususi ödeme şekillerinde ödeme tarihi-18
 • Madde 45- Vergi cüzdanları-19
 • Madde 46- Ödemenin ispatı-19
 • Madde 47- Ödemenin mahsup edileceği alacaklar-19
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • Tecil, Tehir, Gecikme Zammı
 • Madde 48- Tecil-20
 • Madde 49- İcranın kaza mercilerince tehiri-22
 • Madde 50- Ölüm halinde takibin geri bırakılması-22
 • Madde 51- Gecikme zammı, nispet ve hesabı-22
 • Madde 52- Gecikme zammında tatbik müddeti ve diğer hükümler-23
 • Madde 53- Köylerde gecikme zammı-23
 • İKİNCİ KISIM
 • Amme Alacağının Cebren Tahsili
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • Cebren Tahsil ve Takip Esasları
 • Madde 54- Cebren tahsil ve şekilleri-23
 • Madde 55- Ödem emri-24
 • Madde 56- Teminatlı alacaklarda takip-24
 • Madde 57- Kefil ve yabancı şahıs veya kurumlar mümessillerini takip-25
 • Madde 58- Ödeme emrine itiraz-25
 • Madde 59- Mal bildirimi-25
 • Madde 60- Mal bildiriminde bulunmayanlar-26
 • Madde 61- Mal edinme ve mal artmaları-26
 • Madde 62- Haciz-26
 • Madde 63- Diğer hakların paraya çevrilmesi-27
 • Madde 64- Haciz varakası-27
 • Madde 65- Köylerde haciz-27
 • Madde 66- Borçlu elinde haczedilen mallara karşı istihkak iddiaları-28
 • Madde 67- Üçüncü şahıs elinde haczedilen mallara karşı istihkak iddiaları-28
 • Madde 68- İstihkak iddiaları ile ilgili diğer hükümler-28
 • Madde 69- Amme idareleri arasında hacze iştirak-29
 • Madde 70- Haczedilemeyecek mallar-29
 • Madde 71- Kısmen haczedilebilen gelirler-30
 • Madde 72- Yetişmemiş mahsullerin haczi-30
 • Madde 73- Haczin neticeleri-31
 • Madde 74- Paraya çevirme-31
 • Madde 75- Aciz hali-31
 • Madde 76- Aczin neticeleri-32
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • Menkul Malların Haczi ve Satışı
 • Madde 77- Menkul malların haczi-32
 • Madde 78- Haciz sırasında bulunacaklar ve haciz zaptı-32
 • Madde 79- Üçüncü şahıslardaki menkul malların, alacak ve hakların haczi-33
 • Madde 80- Zor kullanma-34
 • Madde 81- Hacizde değerleme-35
 • Madde 82- Haczedilen menkul malların korunması-35
 • Madde 83- Menkul malları koruyacak olanların mecburiyeti ve mesuliyetleri-35
 • Madde 84- Menkul malların satışı-35
 • Madde 85- Satış şekli, artırma ve ilan-36
 • Madde 86- Müşterinin malı almaktan vazgeçmesi-36
 • Madde 87- Satılamayan menkul mallar-36
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • Gayrimenkul Malların Haczi ve Satışı
 • Madde 88- Gayrimenkul malların, gemilerin haczi-37
 • Madde 89- Haczin rehinli alacaklılara bildirilmesi-37
 • Madde 90- Satış ve satış komisyonları-37
 • Madde 91- Gayrimenkullere değer biçme-38
 • Madde 92- Gayrimenkullerin satış şartnamesi-38
 • Madde 93- Gayrimenkul satışında ilan-38
 • Madde 94- Gayrimenkul mallarda artırma ve ihale-39
 • Madde 95- Artırmanın uzatılması-39
 • Madde 96- İhalenin yapılamaması-39
 • Madde 97- Gayrimenkul satış bedelinin tahsili-40
 • Madde 98- Gayrimenkullerin teferruğu ve geri verilmesi-40
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • İflas Yoluyla Takip ve Konkordato
 • Madde 99- İhalenin neticesi fesih ve tescil-41
 • Madde 100- İflas yoluyla takip-41
 • Madde 101- Konkordato-41
 • ÜÇÜNCÜ KISIM
 • Zamanaşımı, Terkin, Yasaklar ve Cezalar ve Son Hükümler
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • Zamanaşımı ve Terkin
 • Madde 102- Tahsil zamanaşımı-42
 • Madde 103- Zamanaşımının kesilmesi-42
 • Madde 104- Zamanaşımının işlememesi-43
 • Madde 105- Tabi afetler sebebiyle terkin-43
 • Madde 106- Tahsil imkansızlığı sebebiyle terkin-43
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • Yasaklar ve Cezalar
 • Madde 107- Sırrın ifşası-44
 • Madde 108- Artırmalara katılamayacak ve artırmalardan mal satın alamayacak olanlar-45
 • Madde 109- Takdir muamelelerine ve kararlara iştirak edemeyecek olanlar-45
 • Madde 110- Amme alacağının tahsiline engel olanlar-46
 • Madde 111- Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar-46
 • Madde 112- Mal edinme ve artmalarını bildirmeyenler-46
 • Madde 113- Amme borçlusuna ait ellerinde bulundurdukları malları bildirmeyenler-46
 • Madde 114- İstenecek bilgileri vermeyenler-47
 • Madde 115- Suçların takibi-47
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • Son Hükümler
 • Madde 116- Kaldırılan kanun ve hükümler-47
 • Ek Madde 1 - Erken ödemede indirim-48
 • Geçici Madde 1 - Tahsili Emval Kanununa göre başlamış takipler-49
 • Geçici Madde 2 - Bu kanunun neşri tarihinde gecikme zammına tabi olmayan amme alacakları-49
 • Geçici Madde 3 - Bu kanuna göre takip edilecek vakıf mukataa ve müecceleleri-49
 • Geçici Madde 4-49
 • Geçici Madde 5-50
 • Geçici Madde 6-51
 • Geçici Madde 7-51
 • Geçici Madde 8-51
 • Geçici Madde 9-52
 • Madde 117- Yürürlük-53
 • Madde 118- Yürütmeye memur olanlar-53
 • 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı ana kanuna işlenemeyen geçici maddeler-53
 • 6183 sayılı kanuna ek ve değişiklik getiren mevzuatın yürürlüğe giriş tarihini gösterir liste-59
 • 6183 sayılı kanunun çeşitli maddelerindeki oran miktarlarda çeşitli mevzuat ile yapılan değişiklikler cetveli-61
 •  
 •  
 • AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KONULARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (6322 Sayılı Kanun)-63
 •  
 • TAHSİL ZAMANAŞIMINI KESEN HALLERDE ÖDEMENİN DANIŞTAY KARARLARI IŞIĞINDA İRDELEMESİ-85
 •  
 • VERGİ SİSTEMİMİZDE GECİKME ZAMMI, GECİKME FAİZİNİN YERİ VE MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ-103
 •  
 • VERGİ MEVZUATIMIZDA GECİKME ZAMMI, GECİKME FAİZİNİN UYGULAMADAKİ YERİ-103
 •  
 • VERGİ HUKUKUMUZDA ZAMANAŞIMI-119
 •  
 • LİMİTED ŞİRKET NEDİR?-127
 •  
 • LİMİTED ŞİRKETLERİN TESCİLİNDE VERİLMESİ GEREKEN BELGELER-161
 • LİMİTED ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDAN KAPANIŞ AŞAMASINA KADAR GEÇEN SÜREDE GERÇEKLEŞEN OLAYLARLA İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR-175
 •  
 • TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ Seri: A - Sıra No: 1-189
 • TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ Seri: A - Sıra No: 2-369
 • TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ Seri: A - Sıra No: 3-373
 • TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ Seri: A - Sıra No: 4-375
 • TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ Seri: A - Sıra No: 5-377
 •  
 • 6183 SAYILI KANUN UYARINCA ÖDEME EMRİ, HACİZ TATBİKİ, İHTİYATİ TAHAKKUK VE İHTİYATİ HACİZ İŞLEMLERİNE AÇILAN DAVALARIN DANIŞTAY KARARLARI İLE YORUMLANMASI-387
 •  
 • LİMİTED ŞİRKETLERİN MÜNFESİH SAYILMA DURUMLARI İLE TASFİYESİNE BAŞLANMAYAN DURUMLARININ DANIŞTAY KARARLARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ-409
 •  
 • TECİL EDİLEMEYECEK KAMU ALACAKLARI-439
 •  
 • GECİKME ZAMMI VE GECİKME FAİZİ ORANLARI-441
 •  
 • TECİL FAİZ ORANLARI-443
 •  
 • TERİMLER-445

    

 • ŞEMALAR-449
 • Şema 1--Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği-449
 • Şema 2--İhtiyati Haciz-450
 • Şema 3--İhtiyati Haczin Kaldırılması-451
 • Şema 4--İhtiyati Tahakkuk-452
 • Şema 5--Gecikme Zammı, Tecil Faizi-453
 • Şema 6--Tecilde Talep-454
 • Şema 7--Tecil Talebinin Değerlendirilmesi-455
 • Şema 8--5766 Sayılı Kanun İle Yurtdışı Çıkış Tahdidi (36/A)-456
 • Şema 9--Limited Şirket Ortaklarının Sorumlulukları 35. Madde-457
 • Şema 10--Limited Şirket Ortaklarının Sorumlulukları Mükerrer 35. Madde-458
 • Şema 11--5766 Sayılı Kanun İle Değişiklik (22/A)-459
 • Şema 12--5766 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklik-460
 • Şema 13--6183 Sayılı Kanuna 5766 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklik-461
 • Şema 14--6183 Sayılı Kanuna 5766 Sayılı Kanun İle Yapılan Çeşitli Madde Değişiklikleri-462

 

Diğer Duyurularımız

 Haber BaşlığıOkunma SayısıTarih
Oku Yönetim Kurulu Üyemiz Gelir Uzmanı Özkan AYKAR’ın VERGİ KANUNLARI kitabının 3. Baskısı çıktı. 1957 29 Mart 2014 Cumartesi 23:10
Oku Resmi iletişim numaramız. 1615 28 Haziran 2014 Cumartesi 00:59
Oku YENİ KDV EL KİTABI 1858 30 Haziran 2014 Pazartesi 08:30
Oku Sayısal Değil Gerçek Eşitlik 1615 13 Temmuz 2014 Pazar 15:14
Oku Katil İsrail'i şiddetle kınıyoruz. 1445 19 Temmuz 2014 Cumartesi 15:02
Oku Çin Katliamını şiddetle kınıyoruz. 1484 19 Temmuz 2014 Cumartesi 18:18
Oku GİB ve VDK hayırlı olsun ziyareti. 4785 29 Ağustos 2014 Cuma 21:39
Oku Zafer Bayramınızı Kutlarız. 1310 29 Ağustos 2014 Cuma 22:31
Oku Kurban Bayramınız Mübarek Olsun. 1242 03 Ekim 2014 Cuma 18:42
Oku "YİĞİT" Gelir Uzmanımızı Kaybettik. 1947 10 Ekim 2014 Cuma 19:56

 « Geri Dön