3600 EK GÖSTERGE HAKKINDA

Aslında 3600 sembol olmuş bugüne kadar bu şekilde dillendirilmiş ve bugünlere gelmiş bir mesele. Dillere pelesenk olmasının sebebi Kurucularımızdan tutun da bugüne kadar ki yöneticilerimize kadar arkadaşlarımızın çabası.Bu noktada hepsine teşekkür etmek isterim.

Ancak bizim meselemiz, salt 3600 değil.Örneğin, arkadaşımız KDV iadesi yapıyor serviste bu iadeyi yapabilmesi için mükellefi inceliyor. Bakın yetkisi yok ama fiiliyatta İNCELİYOR.
Örneğin, arkadaşımız tarama kontrol servisinde mükellefin defterlerini, yetkisi yok ama fiiliyatta İNCELİYOR.
Örneğin arkadaşımız denetim kontrol servisinde sektörel bazda mükellefin faturalarını, yetkisi yok ama İNCELİYOR. Peki resmiyette yetkisi olmasa da bu incelemeler nasıl dikkate alınıyor. Yetkisi olan Müdürlerimizin imzası sayesinde. Haberin Devamı

VERGİ İNCELEME YETKİSİ

Saygıdeğer meslektaşlarım;
Nacizane tavsiyemdir,
kendinizi geliştirmekten
ASLA vazgecmeyin…
Malesef ki, Yaşadığımız her tür olumsuzluklara rağmen, mesleğimize küsmeyelim…
Yaptığımız görev ile ilgili en ince ayrıntısına kadar kanuni bilgiye sahip olmaktan imtina etmeyelim…

Hiç merak etmeyin,
Her yerde dile getirdik, getirmekten de vazgeçmeyeceğiz…
Gelir Uzmanları
Vergi inceleme yetkisini almalıdır…
Yetkileri sorumlulukları artırılarak,
Uzmanlık mesleğine uygun görev tanımlaması acilen yapılmalıdır…
Yıllardır Bu kadar eğitimli donanımlı bir potansiyeli görmezden gelmeyi anlamakta zorlandık… Haberin Devamı

GELİR UZMANLIĞI A GRUBU KARİYER MESLEKTİR

iki yıllık önlisans mezunlarına da kurum içi sınav hakkı verilmesi gibi bir talebin yetkili sendika tarafından toplu görüşmeler esnasında dile getirilmesi, Meslektaşlarımızda ŞOK derecesinde şaşkınlık oluşturmuş ve bizleri ziyadesiyle üzmüştür…
Özlük haklarımız konusunda, 3600 ek gösterge, makam- görev tazminatı, görev tanımlaması, maaş zamları, servis hizmeti, yemek yardımı vs. gibi Bir çok konuda, pür dikkat halde umut içinde sonuç beklerken,
böylesine bir talep ile karşılaşacağımızı tahmin dahi edemezdik… Haberin Devamı

HEDEF 10.000 ÜYE

Değerli meslektaşlarımız, bizler sizlerin desteği ile anlam kazanmaktayız. Her geçen gün GUYADER İn birleştirici gücü ile daha da güçlenmekteyiz. Üye ziyaretlerimiz hızla devam etmektedir. Genel Merkez Yönetimimiz olarak en son KONYA ilimizde meslektaşlarımız ile buluştuk diğer illerimize de fırsat buldukça gitmeye çalışacağız. Dernekler gücünü ve etkinliğini üyelerinin duyarlılığı ve nicel durumu ile kazanır. Bu nedenle her daim birleştirici olduk. Diğer kardeş derneklerimize her daim birleşme çağrısını yineledik ama bu güne kadar karşılık bulan bir durum olmadı. Yinede rakip değil kardeş dernek olarak görerek bazı etkinliklerimizi beraber gerçekleştirdik. Haberin Devamı

Gelir Uzmanlarının Talepleri / 2

BİZLER GELİR UZMANLARI OLARAK 666 SAYILI KHK İLE MAĞDUR DURUMDAYIZ BU MAĞDURİYETİMİZİ DİLE GETİRMENİZİ SİZLERDEN TALEP EDİYORUZ.

Kamuda “eşit işe eşit ücret” uygulamasını gerçekleştirmek amacıyla yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ile tüm kamu kurumlarındaki, fazla mesai ve döner sermaye gibi ek ödemeler kaldırılarak, BDDK ve Hazine gibi kurumların uzmanları başta olmak üzere 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde sayılan tüm kariyer uzmanlara mevcut kararnamede yer verilmiştir.

Bakanlıklar ve Kamu Kurumlarında çalışmakta olan uzman ve uzman yardımcılarında, özlük ve kariyer imkânları bakımından iyileştirici düzenlemeler yapılmış ancak, Maliye Bakanlığı/Gelir İdaresi Başkanlığı’nın merkez ve taşra birimlerinde görev yapan Gelir Uzmanları, Kanun Hükmünde Kararname ile diğer uzmanlardan farklılaştırılmak suretiyle mağdur edilmiştir.

Kanun Hükmünde Kararnamelerden önce, aynı statüde ve konumda bulunulan uzmanlar ile vatandaşlarımıza ve mükelleflerimize ilk elden hizmet veren Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra birimlerinde görev yapan Gelir Uzmanları arasında büyük bir uçurum meydana getirilmiş, emsallerine nazaran çok daha düşük bir maaşla çalışmak zorunda bırakılmışlardır.

Gelir Uzmanlarının görev ve sorumlulukları, 666 sayılı KHK kapsamına alınan bazı kurumların uzmanlarından fazla iken, son düzenlemeyle ücretleri 1.500-1800 TL daha düşük seviyede kalmıştır. Örneğin vakıf uzmanı, gençlik spor uzmanı, kültür uzmanı gibi hazineye karşı maddi sorumluluğu bulunmayan bazı uzmanların maaşları 4.000 TL seviyelerine çıkartılırken, Milyon (Trilyon) TL üzerindeki vergi iade dosyalarını inceleyerek imza sorumluluğu bulunan ve devlete gelir sağlama görevini başta Vergi Kanunları olmak üzere diğer ilgili kanunlar çerçevesinde yerine getirirken, hazineye karşı maddi sorumlulukları bulunan Gelir Uzmanlarının maaşları 2.000 TL nin az üzerinde bırakılmıştır. Böylece, beklentilerin aksine uzmanlar arasında eşitsizlik derinleştirilmiş olup, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yazılı ve görsel basında “Kariyer meslek mensuplarının maaşları eşitlendi” şeklinde yer alan söylemler haksızlık ve adaletsizliğe uğrayan Maliye Bakanlığı uzmanlarını hayal kırıklığına uğratmıştır.

Söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameler ile diğer Bakanlıklar ve Kamu Kurumlarında görev yapan uzmanlarda merkez ve taşra ayrımına gidilmemişken, Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığında görev yapan uzmanlarda merkez ve taşra ayrımına gidilmiştir. 659 sayılı KHK ile kendi Bakanlığımız bünyesindeki Denetim birimlerinin birleştirilmesi sırasında Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı, Gelirler Kontrolörü ve Vergi Denetmeni arasında merkezi denetim elamanı-taşra denetim elamanı ayrımı yapılmamışken Uzmanlar arasında merkez uzmanı-taşra uzmanı ayrımın yapılması bizlerin çalışma motivasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir.

666 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığı bünyesindeki uzmanlar arasında merkez ve taşra ayrımına gidilerek taşra uzmanlarının kapsam dışında bırakılması, zaman içerisinde idarenin bütünlüğünün bozulmasına ve çalışma barışının yok olmasına sebep olacaktır. Eşit işe eşit ücret verilmeye çalışılırken Gelir Uzmanları açısından Anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı şekilde eşitsizliğin oluşmasına rağmen, Gelir Uzmanları olarak 666 sayılı KHK’daki haksızlığın, Bakanımız tarafından en kısa sürede giderileceğini sabırla ve umutla beklemekteyiz.

Bu nedenle, Maliye Bakanlığında yapılan “merkez” ve “taşra” uzmanı ayırımı kaldırılarak, merkez uzmanlarına tanınan tüm özlük hakları ve kariyer imkânlarının KHK’nın amacı doğrultusunda eşit işe eşit ücret uygulamasından Gelir Uzmanlarının tümünün KHK nin Ek 10 uncu maddesi kapsamına alınması ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde yer alan diğer uzmanlıklarla arasındaki farkın yapılacak düzenlemelerle tamamen giderilmesi temel ve vazgeçilemez talebimizdir.

Saygılarımızla arz ederiz.

Gelir Uzmanlarının Talepleri / 1

GELİR UZMANLARININ TALEPLERİ

1- 213 sayılı Vergi usul kanununun 135. maddesinin 1. fıkrasına “Vergi Dairesi Müdürleri ibaresinden sonra gelmek üzere” Gelir Uzmanları ibaresinin eklenmesi

2- Mesleğe Mevzuatı uyarınca yapılan özel yarışma sınavları sonucu gelir uzmanı (puan saydıranlardan kanunla yeniden atananlar dahil) ve muhasebe uzmanı olarak atananlardan hala gelir uzmanı ve defterdarlık ( özel sınav sonucu muhasebe uzmanı olarak atananları kapsar) uzman kadrosunda bulunup devlet memuriyetinde fiilen en az üç yıl çalışmış olanların, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinin “ORTAK HÜKÜMLER” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendi yönünden yeterlik sınavı vermiş sayılırlar. 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 36. maddesinin “ORTAK HÜKÜMLER” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendi hükmünden daha önce yararlanmamış olan bu şekilde atananların kazanılmış hak aylık dereceleri, bir defaya mahsus olmak üzere bir üst dereceye yükseltilir.

İbarelerinin eklenmesi hususlarını,

Saygılarımla arz ederiz.

Sn. Cumhurbaşkanım

Sn. Cumhurbaşkanım,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A–11 maddesinde sayılan kariyer uzman kadrolarından olan ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığında görev yapan 23.396  Gelir Uzmanı/Yrd. sın dan birisiyim. Kariyer uzmanlar arasında ek gösterge, ücret gibi mali hakları eşitlemeyi amaçlayan 666 sayılı KHK, aksine kariyer uzmanlar arasında merkez-taşra ayrımına giderek eşitsizliğe neden olmuştur. Haberin Devamı

Sayın Devlet BAHÇELİ’ye Çağrı

Sayın: Devlet BAHÇELİ

Bizler, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde görev yapan devletin temel gelir kaynağı, hazinenin can damarı, vatandaşlarımıza sunulan hizmetin asli unsuru  olan vergi gelirlerinin tarh, tahakkuk, tahsilinden, Haberin Devamı

Sayın Cumhurbaşkanımıza Çağrı

Sayın Cumhurbaşkanımız

Bizler, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde görev yapan devletin temel gelir kaynağı, hazinenin can damarı, vatandaşlarımıza sunulan hizmetin asli unsuru  olan vergi gelirlerinin tarh, tahakkuk, tahsilinden, Haberin Devamı

Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğüne

MALİYE BAKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜNE

15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişimi sonrası Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle  ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile  Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) Haberin Devamı

Gelir Uzmanlarının Talepleri

GELİR UZMANLARININ TALEPLERİ

  • 666 sayılı KHK çerçevesinde oluşturulan ve biz gelir uzmanlarının aleyhinde gelişen haksız uygulamaların yeni bir düzenlemeyle giderilmesi gerekmektedir. (Gelir uzmanları ve Defterdarlık uzmanları dışındaki uzmanların hepsinin ücretlerinde iyileştirme yapılmıştır.) Haberin Devamı

Gelir Uzmanlarının Haklı ve Makul Talepleri

Gelir uzmanlarının mağduriyeti ve talepleri:

Kamuda “eşit işe eşit ücret” uygulamasını gerçekleştirmek amacıyla yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ile tüm kamu kurumlarındaki, fazla mesai ve döner sermaye gibi ek ödemeler kaldırılarak, BDDK ve Hazine gibi kurumların uzmanları başta olmak üzere 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde sayılan tüm kariyer uzmanlara mevcut kararnamede yer verilmiştir.
Haberin Devamı

Guyader / Canlı Yayın Metni

CANLI YAYIN

02 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “eşit işe eşit ücret” politikası uygulanmak istenirken, söz konusu kararname maksadını aşmış, ülkemizde sosyolojik anlamda var olan sınıfsal çatışmalara merkez ve taşra ayrımı yapılarak bir yenisi eklenmiştir.

Haberin Devamı