Gelir Uzmanlarının Talepleri / 2

BİZLER GELİR UZMANLARI OLARAK 666 SAYILI KHK İLE MAĞDUR DURUMDAYIZ BU MAĞDURİYETİMİZİ DİLE GETİRMENİZİ SİZLERDEN TALEP EDİYORUZ.

Kamuda “eşit işe eşit ücret” uygulamasını gerçekleştirmek amacıyla yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ile tüm kamu kurumlarındaki, fazla mesai ve döner sermaye gibi ek ödemeler kaldırılarak, BDDK ve Hazine gibi kurumların uzmanları başta olmak üzere 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde sayılan tüm kariyer uzmanlara mevcut kararnamede yer verilmiştir.

Bakanlıklar ve Kamu Kurumlarında çalışmakta olan uzman ve uzman yardımcılarında, özlük ve kariyer imkânları bakımından iyileştirici düzenlemeler yapılmış ancak, Maliye Bakanlığı/Gelir İdaresi Başkanlığı’nın merkez ve taşra birimlerinde görev yapan Gelir Uzmanları, Kanun Hükmünde Kararname ile diğer uzmanlardan farklılaştırılmak suretiyle mağdur edilmiştir.

Kanun Hükmünde Kararnamelerden önce, aynı statüde ve konumda bulunulan uzmanlar ile vatandaşlarımıza ve mükelleflerimize ilk elden hizmet veren Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra birimlerinde görev yapan Gelir Uzmanları arasında büyük bir uçurum meydana getirilmiş, emsallerine nazaran çok daha düşük bir maaşla çalışmak zorunda bırakılmışlardır.

Gelir Uzmanlarının görev ve sorumlulukları, 666 sayılı KHK kapsamına alınan bazı kurumların uzmanlarından fazla iken, son düzenlemeyle ücretleri 1.500-1800 TL daha düşük seviyede kalmıştır. Örneğin vakıf uzmanı, gençlik spor uzmanı, kültür uzmanı gibi hazineye karşı maddi sorumluluğu bulunmayan bazı uzmanların maaşları 4.000 TL seviyelerine çıkartılırken, Milyon (Trilyon) TL üzerindeki vergi iade dosyalarını inceleyerek imza sorumluluğu bulunan ve devlete gelir sağlama görevini başta Vergi Kanunları olmak üzere diğer ilgili kanunlar çerçevesinde yerine getirirken, hazineye karşı maddi sorumlulukları bulunan Gelir Uzmanlarının maaşları 2.000 TL nin az üzerinde bırakılmıştır. Böylece, beklentilerin aksine uzmanlar arasında eşitsizlik derinleştirilmiş olup, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yazılı ve görsel basında “Kariyer meslek mensuplarının maaşları eşitlendi” şeklinde yer alan söylemler haksızlık ve adaletsizliğe uğrayan Maliye Bakanlığı uzmanlarını hayal kırıklığına uğratmıştır.

Söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameler ile diğer Bakanlıklar ve Kamu Kurumlarında görev yapan uzmanlarda merkez ve taşra ayrımına gidilmemişken, Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığında görev yapan uzmanlarda merkez ve taşra ayrımına gidilmiştir. 659 sayılı KHK ile kendi Bakanlığımız bünyesindeki Denetim birimlerinin birleştirilmesi sırasında Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı, Gelirler Kontrolörü ve Vergi Denetmeni arasında merkezi denetim elamanı-taşra denetim elamanı ayrımı yapılmamışken Uzmanlar arasında merkez uzmanı-taşra uzmanı ayrımın yapılması bizlerin çalışma motivasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir.

666 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığı bünyesindeki uzmanlar arasında merkez ve taşra ayrımına gidilerek taşra uzmanlarının kapsam dışında bırakılması, zaman içerisinde idarenin bütünlüğünün bozulmasına ve çalışma barışının yok olmasına sebep olacaktır. Eşit işe eşit ücret verilmeye çalışılırken Gelir Uzmanları açısından Anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı şekilde eşitsizliğin oluşmasına rağmen, Gelir Uzmanları olarak 666 sayılı KHK’daki haksızlığın, Bakanımız tarafından en kısa sürede giderileceğini sabırla ve umutla beklemekteyiz.

Bu nedenle, Maliye Bakanlığında yapılan “merkez” ve “taşra” uzmanı ayırımı kaldırılarak, merkez uzmanlarına tanınan tüm özlük hakları ve kariyer imkânlarının KHK’nın amacı doğrultusunda eşit işe eşit ücret uygulamasından Gelir Uzmanlarının tümünün KHK nin Ek 10 uncu maddesi kapsamına alınması ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde yer alan diğer uzmanlıklarla arasındaki farkın yapılacak düzenlemelerle tamamen giderilmesi temel ve vazgeçilemez talebimizdir.

Saygılarımızla arz ederiz.

Gelir Uzmanlarının Talepleri / 1

GELİR UZMANLARININ TALEPLERİ

1- 213 sayılı Vergi usul kanununun 135. maddesinin 1. fıkrasına “Vergi Dairesi Müdürleri ibaresinden sonra gelmek üzere” Gelir Uzmanları ibaresinin eklenmesi

2- Mesleğe Mevzuatı uyarınca yapılan özel yarışma sınavları sonucu gelir uzmanı (puan saydıranlardan kanunla yeniden atananlar dahil) ve muhasebe uzmanı olarak atananlardan hala gelir uzmanı ve defterdarlık ( özel sınav sonucu muhasebe uzmanı olarak atananları kapsar) uzman kadrosunda bulunup devlet memuriyetinde fiilen en az üç yıl çalışmış olanların, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinin “ORTAK HÜKÜMLER” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendi yönünden yeterlik sınavı vermiş sayılırlar. 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 36. maddesinin “ORTAK HÜKÜMLER” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendi hükmünden daha önce yararlanmamış olan bu şekilde atananların kazanılmış hak aylık dereceleri, bir defaya mahsus olmak üzere bir üst dereceye yükseltilir.

İbarelerinin eklenmesi hususlarını,

Saygılarımla arz ederiz.

Sn. Cumhurbaşkanım

Sn. Cumhurbaşkanım,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A–11 maddesinde sayılan kariyer uzman kadrolarından olan ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığında görev yapan 23.396  Gelir Uzmanı/Yrd. sın dan birisiyim. Kariyer uzmanlar arasında ek gösterge, ücret gibi mali hakları eşitlemeyi amaçlayan 666 sayılı KHK, aksine kariyer uzmanlar arasında merkez-taşra ayrımına giderek eşitsizliğe neden olmuştur. Haberin Devamı

Sayın Devlet BAHÇELİ’ye Çağrı

Sayın: Devlet BAHÇELİ

Bizler, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde görev yapan devletin temel gelir kaynağı, hazinenin can damarı, vatandaşlarımıza sunulan hizmetin asli unsuru  olan vergi gelirlerinin tarh, tahakkuk, tahsilinden, Haberin Devamı

Sayın Cumhurbaşkanımıza Çağrı

Sayın Cumhurbaşkanımız

Bizler, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde görev yapan devletin temel gelir kaynağı, hazinenin can damarı, vatandaşlarımıza sunulan hizmetin asli unsuru  olan vergi gelirlerinin tarh, tahakkuk, tahsilinden, Haberin Devamı

Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğüne

MALİYE BAKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜNE

15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişimi sonrası Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle  ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile  Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) Haberin Devamı

Gelir Uzmanlarının Talepleri

GELİR UZMANLARININ TALEPLERİ

  • 666 sayılı KHK çerçevesinde oluşturulan ve biz gelir uzmanlarının aleyhinde gelişen haksız uygulamaların yeni bir düzenlemeyle giderilmesi gerekmektedir. (Gelir uzmanları ve Defterdarlık uzmanları dışındaki uzmanların hepsinin ücretlerinde iyileştirme yapılmıştır.) Haberin Devamı

Gelir Uzmanlarının Haklı ve Makul Talepleri

Gelir uzmanlarının mağduriyeti ve talepleri:

Kamuda “eşit işe eşit ücret” uygulamasını gerçekleştirmek amacıyla yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ile tüm kamu kurumlarındaki, fazla mesai ve döner sermaye gibi ek ödemeler kaldırılarak, BDDK ve Hazine gibi kurumların uzmanları başta olmak üzere 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde sayılan tüm kariyer uzmanlara mevcut kararnamede yer verilmiştir.
Haberin Devamı

Guyader / Canlı Yayın Metni

CANLI YAYIN

02 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “eşit işe eşit ücret” politikası uygulanmak istenirken, söz konusu kararname maksadını aşmış, ülkemizde sosyolojik anlamda var olan sınıfsal çatışmalara merkez ve taşra ayrımı yapılarak bir yenisi eklenmiştir.

Haberin Devamı

İptal Kararı Verilmesi Halinde Sürecin İşleyişi

İPTAL KARARI VERİLMESİ HALİNDE SÜRECİN İŞLEYİŞİ

İptali talep edilen kanun, hangi değişikliğe neden olmuşsa iptal kararı yürürlüğe girinceye kadar uygulanır ve o ana kadar yürürlüğüne son verdiği bir kanun veya kanun hükmünde kararname varsa, Yüksek Mahkeme tarafından kanunun iptal edilmesi ile tekrar yürürlüğe giremez. Haberin Devamı