Makaleler

6525 ve 6527 Sayılı Kanun ile Yapılan Vergi Düzenlemeleri

Okuma Sayısı : 2206

09 Mart  2014

 

  

Alay HAMZAÇEBİ

  Gelir Uzmanı  

 

6525 ve 6527 Sayılı Kanun ile Yapılan Vergi Düzenlemeleri

 

I- Giriş

 

6525 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 27 Şubat 2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıca 6527 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 1 Mart 2014 tarihli ve 28928 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu Kanunlar ile yapılan vergi düzenlemeleri aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

 

II- 6525 Sayılı Kanun ile Yapılan Vergi Düzenlemeleri

 

6525 Sayılı Kanun ile yapılan vergi düzenlemeleri aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

 

1. 6525 Sayılı Kanun’un 5 inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun Diğer indirimler başlıklı 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yer alan “Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının” ibaresi eklenmiştir.

 

Ayrıca aynı Kanun’un 29’uncu maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Diğer İndirimler başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının” ibaresi eklenmiştir.

 

Yapılan düzenlemeyle, kişi, kurum ve kuruluşların gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampları inşası için yapacakları harcamaların veya bu tesislerin inşası için yapacakları her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerinin devam ettirebilmeleri için yapacakları her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamının gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilmesi amaçlanmıştır.

 

2. Aynı Kanun’un 17 nci maddesiyle 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a “Olimpik sporculara yardım” başlıklı geçici madde eklenmiştir.

 

III- 6527 Sayılı Kanun ile Yapılan Vergi Düzenlemeleri

 

6527 Sayılı  Kanun ile yapılan vergi düzenlemeleri aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

 

1. 6527 Sayılı Kanun’un 4 üncü maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun geçici 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2014” ibaresi “31/12/2018” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Yapılan düzenlemeyle Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlara ilişkin gelir ve kurumlar vergisi istisnası 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

2. Aynı Kanun’un 5 inci maddesiyle 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Vergi ve Harç Tarifelerinin Tespiti başlıklı 96 ncı maddesinin (A) fıkrasına aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

 

“Ancak, bu Kanunun 15 inci maddesinde, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde, 56 ncı maddesinde, 60 ıncı maddesinde ve 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri, Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak ilgili belediye meclislerinin önerisi, İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Tespit edilen bu tutarlar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır. Bu şekilde hesaplanan miktar ve tutarların, virgülden sonraki iki hanesi dikkate alınarak uygulanır. Şu kadar ki, bu miktar ve tutarlar ilgili tarifeler için belirlenen en çok tutarı aşamaz. Bu uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

 

Yapılan düzenlemeyle, Belediye Gelirleri Kanunu’nun;

 

· İlan ve Reklam Vergisine ilişkin 15,

 

· Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerine ilişkin 21/III,

 

· İşgal harcına ilişkin 56,

 

· Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcına ilişkin 60,

 

· İşyeri açma izni harcına ilişkin 84/3 üncü

 

maddelerinde yer alan maktu vergi ve harç tarifelerinin, Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak ilgili belediye meclislerince önerilen, İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilmesi amaçlanmıştır.

 

IV- Sonuç

 

6525 Sayılı Kanunla Yapılan düzenlemeyle; Kişi, kurum ve kuruluşların gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampları inşası için yapacakları harcamalar veya bağış ve yardımlar gelir vergisi matrahının tespitinde gelirlerden ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından indirilmesi amaçlanmıştır.

 

6527 Sayılı Kanunla Yapılan düzenlemeyle; Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlara ilişkin gelir ve kurumlar vergisi istisnası 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıca Belediye Gelirleri Kanunu’nda yer alan maktu vergi ve harç tarifelerinde belirtilen en alt ve en üst sınırların tespitine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

 

 

Diğer Makaleler

 Makale BaşlığıOkunma SayısıTarih
Oku 6552 SAYILI TORBA KANUNUN GELİR UZMANLIĞI MESLEĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 3353 21.09.2014
Oku "MÜDÜR YRD.LIĞI ÖDÜL DEĞİL OLSA OLSA TENZİLİ RÜTBEDİR." 3426 22.10.2015
Oku GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ve GENÇLİK. 3020 26.05.2016
Oku 666 maaş farkları talep dilekçesi hakkında merak edilenler. 4782 01.06.2016
Oku Halen boş bulunan Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı kadrosuna talibiz. 1499 12.06.2016
Oku DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE DEMOKRASİNİN ZARAR GÖRMESİ 3602 06.08.2016
Oku OHAL KHK'ları ve Meslekten Çıkarmalar. 3376 04.09.2016
Oku BANKA PROMOSYONLARI HAKKINDA 972 15.01.2017
Oku GELİR İDARESİ YÖNETİM KADROSUNDA GELİR UZMANLARININ VE SMMM’LERİN GÖREVLENDİRİLMESİ. 2598 11.02.2017