Makaleler

GELİR UZMANLIĞI VE BİLİRKİŞİLİK

Okuma Sayısı : 2581

   
   

24 Mart 2013

 

Hüseyin İLİK

Gelir Uzmanı

 

GELİR UZMANLIĞI VE BİLİRKİŞİLİK

 

1. Giriş

 

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 266. ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 62. maddeleri uyarınca, Mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir.

 

Bilirkişiler, ancak özel ve teknik bilgi ile çözümlenebilecek nitelikte bulunan hukuki davalarda, hakimin uzmanlık alanı ile ilgili görüşüne başvurduğu kişilerdir.

 

Konuyla ilgili olarak meslektaşlarımızca en çok sorulan sorular, nasıl bilirkişi olunur, nereye müracaat edilir? sorularıdır.

 

Gelir Uzmanlığı, Maliye Bakanlığı'na bağlı kuruluş olan Gelir İdaresi Başkanlığında vergi ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerle ilgili konularda istihdam edilen kariyer meslek uzmanıdır. Bu itibarla bilirkişi olarak görev almak isteyen meslektaşlarımız için, bilirkişiliğe müracaat usulüne ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

 

2. Nasıl Bilirkişi Olunur, Nereye Başvurulur?

 

Bilirkişilik müracaatları ve bilirkişi listelerinin oluşturulması, 01/06/2005 tarih ve 25832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yapılmaktadır.

 

Her ilin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından her yıl Ekim ayı içerisinde, bir sonraki yılın bilirkişi müracaatlarına ilişkin ilan yayınlanmaktadır. Bu ilanda başvuru şekli, başvuru şartları ile başvuru süresi belirtilmektedir.

 

2.1. Bilirkişiliğe Başvuru Şartları

 

a) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,

 

b) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olması,

 

c) Affa uğramış, ertelenmiş olsa dahi, Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmak,

 

ç) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,

 

d) Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak,

 

e) Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,

 

f) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

 

g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranılan şartları haiz olmak,

 

ğ) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için uzmanlık alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin alınmasının zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak.

 

h) Bilirkişi başvurusu yapan adayların; 2528 sayılı resmi gazetede yayınlanan Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi hakkındaki Yönetmeliğin 5. Maddesinde ve “Yabancı hukuk, örf ve adet hukuku, yürürlükten kalmış hukuk alanları ile, hesap bilirkişili gibi alanlar dışında hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukukî bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda listelerde uzmanlık alanı belirlenemez.” denilmektedir. Bu madde de belirtilen hususa dikkat edilmesi gereklidir.

 

2.2. Bilirkişiliğe Başvuru Usulü

 

Bilirkişiliğe başvuru, Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin” Geçici 1. maddesi hükümleri gereğince yapılmaktadır.

 

Başvurular, ilgili ilin adliye internet sitesi adresindeki başvuru dilekçesinin eksiksiz olarak doldurulması ve bu dilekçe ile şahsen yapılması gerekmektedir.

 

Örneğin: Ankara ili için başvuru yeri, www.ankara.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanan Ankara Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığına ait bilirkişilik ilan metni ekinde bulunan başvuru dilekçe örneği internet sitesinden temini edilerek, Ankara Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığına şahsen başvuru yapılabileceği gibi, başvuru tarihleri içerisinde kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.

 

Bilirkişilik yapmak amacıyla bilirkişi listesine kaydolmak isteyenlerin başvuruları her yıl 01 Ekim tarihinden başlayıp, 31 Ekim tarihine kadar devam etmektedir.

 

2.3. Bilirkişi Başvuru Dilekçesine Eklenecek Belgeler.

 

Başvuru dilekçesine, başvuru sahibinin;

 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için pasaport ve çalışma iznini gösteren belge,

 

b) Komisyonun yargı çevresinde oturduğu ya da meslekî faaliyetlerini yürüttüğüne dair yazılı beyanı,

 

c) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika veya yetki belgesi gibi belgelerin; bu belgeleri veren kurum, kuruluş veya komisyonca onaylı örneği,

 

ç) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son bir ay içerisinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi,

 

d) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olduğunu gösteren belge,

 

e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ve sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ya da çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı belge,

 

f)Nüfus Cüzdan Fotokopisi eklenir.

 

Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan (a), (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan belgeler istenmez. Tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda; şirketler için ticaret sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için hâlen faaliyetine devam ettiğini gösterir ilgili resmî kurumdan alınacak belgenin ibraz edilmesi gerekir.

 

3. Sonuç

 

Bilirkişilik yapmak amacıyla bir sonraki yılın bilirkişi listesine kaydolmak isteyenlerin, başvurularını her yıl 01 Ekim 31 Ekim tarihleri arası, bulunduğu ilin adliye internet sitesi adresinde bulunan başvuru dilekçesini eksiksiz olarak doldurup, bu dilekçe ile şahsen Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığına başvuru yapmaları gerekmektedir

 

Kaynaklar

- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

- 2528 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

 

 

 

 

Diğer Makaleler

 Makale BaşlığıOkunma SayısıTarih
Oku ANAYASA MAHKEMESİNDEKİ 666 SAYILI KHK'DAKİ MADDE HK. 6587 25.05.2016
Oku 666 MAAŞ FARKLARI TALEP DİLEKÇESİ HAZIRLANDI 7411 01.06.2016