Makaleler

6552 SAYILI TORBA KANUNUN GELİR UZMANLIĞI MESLEĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Okuma Sayısı : 3260

 

6552 SAYILI TORBA KANUNUN GELİR UZMANLIĞI MESLEĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ:

 

Öncelikle millet olarak çok ince mizah kültürüne sahip olduğumuzu belirtmek isterim. Gerçektende bu tip kanunların torba olarak adlandırılması yerinde bir sıfatlandırma olarak değerlendirmek gerekir. Yasama organının asıl fonksiyonu doğrudan yasa yapmaktır. Anayasa’da belirtilen zorunlulukların dışında bu yetkisini başka organlarla paylaşmamalıdır. Ne yazık ki son zamanlarda yasama organı Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile hükümete yasa çıkarma yetkisini devretmektedir. Ayrıca gerek kanunlara gerekse KHK’lara bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapan kanun (torba kanun) adı altında ekleme ve çıkarma yapılarak mevzuat sistemini içinden çıkılamaz bir hale getirerek kanunlar torba gibi delik deşik edilmektedir. Umarım bu uygulamalardan bir an önce vazgeçilir.

 

6552 sayılı İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN, kamuoyunda devlete ve kamuya olan borçların yeniden yapılandırılması, taksitlendirilmesi, silinmesi olarak bilinen bir kanundur. Oysa bu torba kanun ile bir çok kanunda değişiklik yapılması ile kamu çalışanları ve Gelir Uzmanları aleyhine bir çok hak kayıplarına sebebiyet verilmektedir.

 

Daha önce çıkarılan 6111 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ile yeni yasalaşan 6552 sayılı kanun Gelir Uzmanlarına hiçbir iyileştirme yapmamıştır. Bilakis mevcut durumu daha da geriye getirmiştir.

 

Devlet bir alacağından vazgeçerken bu alacağı oranında  karşı tarafa bir iyileştirme yapmaktadır. Kamu harcamalarının asıl finasman kaynağı vergi olduğuna göre ve bu vergileri toplanmasına en büyük katkıyı sağlayan ve Gelir İdaresinin merkez ve taşra biriminde canla başla görev yapan ve kurumun gerçek lokomotifi olup esas yükünü çeken Gelir Uzmanlarına hak ettikleri değerin verilmemesi kabul edilebilir bir durum değildir.

 

Gelir Uzmanlarına en büyük darbe ve çekememezlik kurum içinden gelmektedir. Başka kurumlarda olmuş olsaydık emin olun 666 sayılı KHK ile mağdur edilmiş olmazdık. Dostuda düşmanıda kendi içimizde aramak gerekir.

 

6552 SAYILI KANUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

 

  1. GELİR UZMANLIĞI MESLEĞİNİN YOK SAYILARAK İTİBARSIZLAŞTIRILMASI:

     

 

Madde 102-

 

10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun ek 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına "Başbakanlık Müşaviri," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörleri," ibaresi eklenmiş, beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

 

"Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörleri, mali ve sosyal haklar ile emeklilik hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı Cetvelin birinci sırasında yer alanlar ile denk kabul edilir.

 

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı Cetvelin birinci sırasında yer alan kadrolarda bulunanlar ile 5018 sayılı Kanunun eki (III) sayılı Cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların uzmanları ve murakıpları Başbakanlıkça Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü kadrolarına atanabilir. Ayrıca, anılan personel; aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla 36 ncı madde hükümlerine göre Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilir."

 

Madde 103-

 

3056 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

"GEÇİCİ MADDE 10 - Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde, Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü kadro sayısının yüzde yetmişini geçmemek kaydıyla, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı Cetvelin birinci sırasında yer alan kadrolarda bulunanlar ile 5018 sayılı Kanunun eki (III) sayılı Cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların uzmanları ve murakıpları, ilgililerin muvafakati aranmaksızın, ilgili mevzuatında öngörülen atama sayı sınırlamalarına tabi olmaksızın Başbakanlıkça Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü kadrolarına naklen atanabilir.

 

Bu madde uyarınca atananların mali haklarına ilişkin olarak, atandıkları tarih itibarıyla önceki kadroları için uygulanmakta olan hükümlerin uygulanmasına devam edilir."

 

 

 

(4) SAYILI LİSTE

 

KURUMU : BAŞBAKANLIK

 

TEŞKİLATI : MERKEZ

 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

 

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest

Kadro Adedi

Toplam

GİH

Genel Müdür Yardımcısı

1

2

2

GİH

Daire Başkanı

1

20

20

GİH

Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü

1

80

80

GİH

Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü

2

50

50

GİH

Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü

3

50

50

GİH

Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü

4

50

50

GİH

Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü

5

40

40

GİH

Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü

6

55

55

GİH

Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü

7

55

55

TOPLAM

402

402

 

 

 

 

 

Bu madde ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı Cetvelin’de Gelir Uzmanları sayılmadığı için Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü atanamayacaktır. Ancak bir dosya gömleğini doldurmayacak mevzuattan sorumlu olan, görev riski ve mali sorumluluğu bulunmayan sözde uzmanlık kadroları bu haktan faydalanabilecektir. Külliyat boyutunda mevzuattan sorumlu olan, görev riski ve mali sorumluluğu bulunan Gelir Uzmanlarına bu hakkın verilmemesi eminimki kendi kurumumuzdakilerin tezgahıdır.

 

Başka kurumlarda bulunan uzmanlara her türlü sosyal ve mali imkanların sağlanmasına göz yuman ancak kendi personelini bu kadar hor gören başka bir kurum olduğunu sanmıyorum. Umarım karar merciinde bulunanlar bu yanlışlarından bir an önce vazgeçip Gelir İdaresini göç veren değil göç alan cazibe bir kurum haline getirirler.

 

  1. FAZLA MESAİ YÖNÜNDEN ADALETSİZLİĞE NEDEN OLMASI:

 

 

 

Madde 71- 

 

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

 

"EK MADDE 17 - 6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Kanunla 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Kanun uyarınca kurulmuş olan ve iş yoğunluğu diğer mahkemelere göre fazla olan mahkemelerde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele ayda 50 ve her bir personel için yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenebilir. Bu fıkraya göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, mahkemelerde görev yapan toplam personel sayısının %10'unu geçemez. Bu kapsamda yıllık olarak yapılacak toplam fazla çalışma süresi Adalet Bakanlığının talebi üzerine Maliye Bakanlığınca belirlenir. İş yoğunluğu fazla olan mahkemeleri belirlemeye ve toplam fazla çalışma saat süresini ilgili mahkemelere dağıtmaya ve bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Adalet Bakanlığı yetkilidir. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. Diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yaptıkları fazla çalışma karşılığında herhangi bir ad altında ödeme yapılan personele bu madde uyarınca ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez."

 

Eklenen madde ile Adalet Bakanlığına iş yoğunluğundan dolayı fazla mesai ücreti ödenmiş olacaktır. 6552 sayılı kanun ile zaten çok yoğun olan Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı birimlerdeki  iş yoğunluğu daha da artacaktır. Bu haksızlıklar kabul edilebilir değildir.Parayı topayıp havayı almak istemiyoruz.

 

 

 

  1. HARCIRAH KANUNU YÖNÜNDEN ALEYHE DURUM YARATMASI:

     

 

 Madde 89- 

 

10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"g. Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;"

 

Bu madde ile örneğin  koskoca Ankara’nın bir ucuna görevli giden bir memur harcırah alamayacaktır. Büyükşehirde yaşamanın bedeli bu olmamalı.

 

 

 

  1. 657 SAYILI KANUNA ETKİSİ:

 

 

 

Madde 67- 

 

657 sayılı Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"Adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişikleri kesilenler ilgili kurumlarca derhâl Devlet Personel Başkanlığına bildirilir."

 

Eski Hali:

 

Madde-57(Degisik:12/5/1982-2670/22 md.) 

 

Adaylardan en gec iki yil icinde Devlet memuru olabilmeleri icin olumlu sicil alamayanlarin sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayi ile ilisikleri kesilir. Ilisikleri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Baskanligina bildirilir. Adaylik devresi icinde veya sonunda, 56 nci ve bu madde hukumlerine gore ilisikleri kesilenler (saglik nedenleri haric) 3 yil sure ile Devlet memurluguna alinmazlar.

 

Yeni Hali:

 

Madde 57 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/22 md.)

 

(Değişik birinci fıkra: 10/9/2014 - 6552/67 md.) Adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişikleri kesilenler ilgili kurumlarca derhâl Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56 ncı ve bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar.

 

 

 

657 sayılı kanunda sicil verme işlemi kaldırıldığından etkisiz bir kanun maddesi konumundaydı. Ancak yeni eklemeyle bu açık giderilerek kanunun değişen haliyle sadece aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların memuriyetle ilişiği kesilir. Uyarma ve kınama almış olanlar bu kapsamda değildir. Yinede çalışan aleyhine bir durum söz konusudur.

 

SONUÇ OLARAK:

 

Düzen değişiyor veya iyileşiyor gibi görünüyor ancak Gelir Uzmanlarının durumu daha da geriye gidiyor. Bir kısım azınlık hep işin kaymağını yemekte. Eminim ki birlik olup tek ses, tek yürek olursak daha adil bir düzen sağlayabiliriz. Yılgınlık yok, pes etmek yok. Bir çatı kurduk bu çatının altında Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneğinde ( GUYADER) birleşip daha iyi kazanımlar elde edelim. Ancak birlik olursak sonuç alırız. Maalesef bizi bizden başka düşünen yok. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız. Bizlere en büyük kazık kendi kurumumuzdan atılmaktadır. Bütün Gelir Uzmanlarını ve Gelir Uzman Yardımcılarını derneğimiz çatısı altında birleşmeye davet eder saygı ve selamlarımı sunarım.

 

                                                                                                                                                                   Alay HAMZAÇEBİ

                                                                Genel Başkan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer Makaleler

 Makale BaşlığıOkunma SayısıTarih
Oku 6525 ve 6527 Sayılı Kanun ile Yapılan Vergi Düzenlemeleri 2127 01.06.2014
Oku "MÜDÜR YRD.LIĞI ÖDÜL DEĞİL OLSA OLSA TENZİLİ RÜTBEDİR." 3294 22.10.2015
Oku GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ve GENÇLİK. 2915 26.05.2016
Oku 666 maaş farkları talep dilekçesi hakkında merak edilenler. 4649 01.06.2016
Oku Halen boş bulunan Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı kadrosuna talibiz. 1385 12.06.2016
Oku DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE DEMOKRASİNİN ZARAR GÖRMESİ 3483 06.08.2016
Oku OHAL KHK'ları ve Meslekten Çıkarmalar. 3229 04.09.2016
Oku BANKA PROMOSYONLARI HAKKINDA 830 15.01.2017
Oku GELİR İDARESİ YÖNETİM KADROSUNDA GELİR UZMANLARININ VE SMMM’LERİN GÖREVLENDİRİLMESİ. 2358 11.02.2017