Kurumsal Mevzuat

  


                                        KANUNLAR 


 

»  213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

 

»  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

 

»  5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

 

»  3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

 

»  4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu

 

»  6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun

 

»  5345 Sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hk. Kanun

 

»  Gelir İdaresi Başkanlığı Mevzuat Sitesi

 

 


                                    GÜNCEL MEVZUAT