Gelir Uzmanlığı Mesleğine Giriş

 

Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2009

Resmi Gazete No: 27444

 

 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, gelir uzman yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme, yeterlik sınavları ile gelir uzmanlığına atanma usul ve esaslarını; gelir uzman ve gelir uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları ile yetki, görev ve sorumluluklarını düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, gelir uzmanları ile gelir uzman yardımcılarını kapsar.

Dayanak
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakan: Maliye Bakanını,
b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,
c) Başkan: Gelir İdaresi Başkanını,
ç) Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını,
d) Giriş sınavı: Uzman yardımcısı kadrolarına atanacakları belirlemek üzere, KPSS (A) sonuçlarına göre Başkanlıkça belirlenen puan türü veya türlerinden yeterli puanı alan adaylar arasında yapılan, yazılı ve sözlü bölümlerden oluşan sınavı,
e) Giriş Sınavı Yönetmeliği: 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı (A) Grubu Kadrolarına Giriş Sınavlarının Duyurulması, Sınavlara Başvurular ile Atamada İstenecek Belgelere İlişkin Yönetmeliği,
f) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı: Gelir İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığını,
g) KPDS: ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ğ) KPSS (A): (A) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanacaklar için ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,
h) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
ı) Sınav Kurulu: Başkan veya görevlendireceği Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı veya İnsan Kaynakları Daire Başkanlığından sorumlu Gelir İdaresi Daire Başkanının başkanlığında, Gelir İdaresi Daire Başkanları, 1. Hukuk Müşaviri, Gelir İdaresi Grup Başkanları ile Gelir İdaresi Grup Müdürleri arasından seçilecek en az beş asil ve iki yedek üyeden oluşan ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığından sorumlu Gelir İdaresi Daire Başkanının tabii üyesi olduğu kurulu,
i) Uzman: Gelir uzmanını,
j) Uzmanlık: Gelir uzmanlığını,
k) Uzman Yardımcısı: Gelir uzman yardımcısını,
l) Uzman Yardımcılığı: Gelir uzman yardımcılığını,
m) Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM


Uzman Yardımcılığına Giriş

Uzman yardımcılığına giriş
MADDE 4 –
(1) Uzman yardımcıları, kadro ve ihtiyaç durumları dikkate alınarak, Başkanlıkça uygun görülecek tarih, yer veya yerlerde açılacak giriş sınavı ile alınırlar.

Giriş sınavının duyurulması
MADDE 5 – (1) Giriş sınavına ilişkin duyurular Giriş Sınavı Yönetmeliğine göre yapılır.

Giriş sınavına başvuru şartları
MADDE 6 –
(1) Uzman yardımcılığı giriş sınavına başvurmak isteyenlerin aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
b) Aşağıda yer verilen eğitim şartlarını taşımak.
1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini veya,
2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin lisans bölümleri ile matematik ve istatistik lisans bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini,
bitirmiş olmak,
c) (RG-09/09/2011-28049 Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle değişen bent Yürürlük; 09.09.2011) Yazılı sınavın yapıldığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olmak (*)

ç) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
d) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
e) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS (A)’dan, başvuru ilânında belirtilen puan türü veya türlerinden yeterli puanı almış olmak.

 

(*) (Değişmeden önceki şekli) (Değişik:RG-23/3/2011-27883) Yazılı sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

 

Giriş sınavına başvuru ve istenecek belgeler
MADDE 7 –
(1) Adaylar giriş sınavına Giriş Sınavı Yönetmeliğinde belirtilen şekilde başvuru yaparlar.

(2) Giriş sınavı duyurusunda, mezun olunan fakültelere, bölümlere ve KPSS (A) puan türlerine ilişkin belirleme yapılmışsa, sadece belirlenen fakülteler ve bölümlerden mezun olan ve istenen puan türünden yeterli puanı alan adaylar başvuru yapabilirler.
(3) (RG-09/09/2011-28049 Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle değişen fıkra Yürürlük; 09.09.2011)Giriş sınavı duyurusunda atama yapılacak birden çok il belirlenmişse, adaylar başvuru sırasında sadece bir ili tercih edebilirler; tercih edilen bu ilin ilçelerine de atama yapılacağı belirlenmişse adaylar atanmak istedikleri yerleri öncelik sırasına göre belirtirler ve daha sonra bu tercihlerinden vazgeçemezler. (*)

 

(*) (Değişmeden önceki şekli) Giriş sınavı duyurusunda atama yapılacak birden çok yer belirlenmişse, adaylar başvuru sırasında atanmak istedikleri yerleri öncelik sırasına göre belirtirler ve daha sonra bu tercihlerinden vazgeçemezler.

 

Giriş sınavına çağrı ve sınav yeri
MADDE 8 –
(1) Yapılan başvurular, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca incelenerek, giriş sınavı koşullarını taşıyan adaylarla ilgili olarak, ilanda belirtilen son başvuru günü mesai bitiminde, toplam başvuru sayısını ve son aday numarasını da belirleyen bir tutanak düzenlenir.

(2) Giriş sınavına girmeye hak kazanan adayların isimleri Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki usullere göre duyurulur.
(3) Giriş sınavı, Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca belirlenen yerlerde yapılır.

Sınav kuruluna ilişkin diğer hususlar
MADDE 9 – (1) Giriş sınavının, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen okullardan mezun olanlar için açılması halinde, sınavın sözlü bölümüne katılması amacıyla sınav kuruluna, sınava çağrılan adayların mezun oldukları bölüme ilişkin teknik bilgiyi haiz, biri asil olmak üzere en çok iki üye Başkanlık merkezinden veya diğer kurumlardan alınabilir.
(2) Giriş sınavının, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen okullardan mezun olanlar için birlikte açılması halinde, sınavın sözlü bölümüne katılmak için sınav kuruluna, Başkanlık merkezinden veya diğer kurumlardan çağrılan üyeler yalnızca teknik bilgiyi haiz oldukları bölümden sınava giren adayların sözlü sınavına iştirak ederler.
(3) Sınav kurulu, giriş sınavını yapar, sonuçlarını değerlendirir ve itirazları inceleyerek karara bağlar.
(4) Sınav kurulu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamazlar.
(5) Sınav kurulunun sekretarya hizmetlerini İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı yürütür.

Yazılı sınavın yapılış biçimi
MADDE 10 –
(1) Yazılı sınavın Başkanlık tarafından yapılması halinde, sınav soruları sınav kurulu tarafından hazırlanır.

(2) Sınav Kurulunun teklifi üzerine, Başkanlık, giriş sınavının yazılı bölümünün tamamının veya bir kısmının başka kurum veya kuruluşlar tarafından yapılmasına karar verebilir.
(3) Başkanlık, giriş sınavı duyurusunda belirtmek şartıyla giriş sınavının yazılı bölümünü, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen farklı fakülteler ve bölümler için ayrı ayrı veya birlikte yapabileceği gibi başka kurum veya kuruluşlara da yaptırabilir.
(4) Yazılı sınavın başka kurum veya kuruluşlara yaptırılması halinde, yazılı sınava ilişkin hususlar Başkanlıkla ilgili kurum veya kuruluş arasında yapılacak protokolle belirlenir.

Yazılı sınav konuları
MADDE 11 –
(1) Uzman yardımcılığı yazılı sınav soruları aşağıda belirtilen konulardan hazırlanır. Başkanlık, yabancı dil konusunu sınav konularından hariç tutabilir.

a) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen okullardan mezun olanlar için:
1) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi;
2) Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).
3) İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.
4) Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.
5) Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap.
6) Yabancı Dil; İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi.
b) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen okullardan mezun olanlar için:
1) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi;
2) Genel yetenek ve genel kültür;
3) Fakültelerin ilgili bölümleri müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi;
4) Yabancı Dil; İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi
MADDE 12 –
(1) Yazılı sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak tutanağa bağlanır ve sınav kurulunca imzalanır.

(2) Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.
(3)(RG-09/09/2011-28049 Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle değişen fıkra Yürürlük; 09.09.2011)Uzman yardımcılarının atanacağı yerlerin giriş sınavı duyurusunda belirlendiği durumlarda, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; bu yerler itibarıyla, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri göz önünde bulundurulmak suretiyle ve adayların başvuru sırasında tercih ettikleri il dikkate alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, o il için atama yapılacak toplam kadro sayısının iki katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. (*)

 

(*) (Değişmeden önceki şekli) Uzman yardımcılarının atanacağı yerlerin giriş sınavı duyurusunda belirlendiği durumlarda, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; bu yerler itibarıyla, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri göz önünde bulundurulmak suretiyle ve adayların başvuru sırasında atanmak istedikleri yerlere ilişkin yapmış oldukları tercih sırasına göre, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

 

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması
MADDE 13 –
(1) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimlerine, sözlü sınavın yerine ve tarihine ilişkin listeler, uygun yerlere asılmak ve Başkanlık resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Sözlü sınavın yapılması ve değerlendirilmesi
MADDE 14 –
(1) Sözlü sınav, yazılı sınav sonucunun duyurulmasından en az 15 gün sonra yazılı sınav konularından yapılır.

(2) Sözlü sınavda, adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme yeteneği, genel ve fiziki görünümü ile davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek ve kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak, her adaya sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70 ten az olmaması gerekir.
(3) Sınav kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.

Giriş sınavı puanının ve başarı sıralamasının tespit edilmesi
MADDE 15 –
(1) Giriş sınavı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

(2) Giriş sınavı sonuçları, sınav kurulunca, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, %25 ine kadar aday ise yedek olarak tespit edilerek bir liste halinde tutanağa bağlanır.
(3) Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS (A) puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
(4) (RG-09/09/2011-28049 Yönetmeliğin 4 üncü maddesiyle değişen fıkra Yürürlük; 09.09.2011) Yedek listede yer alan adayların hakları aynı il için yapılacak müteakip yazılı sınav tarihine kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Ayrıca, bu süre içerisinde başka bir il için açılan sınavda başarılı olarak ataması yapılan yedek adayların hakları sona erer. (*)

(5) Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
(6) Asil ve yedek listeler; uzman yardımcılarının atanacağı yerlerin giriş sınavı duyurusunda belirlendiği durumlarda bu yerler itibarıyla, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri göz önünde bulundurulmak suretiyle oluşturulur.

 

(*) (Değişmeden önceki şekli) Yedek listede yer alan adayların hakları müteakip yazılı sınav tarihine kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

 

Giriş sınavı sonucunun duyurulması
MADDE 16 –
(1) Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler uygun görülen yerlere asılarak ve Başkanlık resmi internet sitesinde yayımlanarak duyurulur. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilir.

Uzman yardımcısı kadrosuna atama
MADDE 17 –
(1) Giriş sınavında başarılı olup, asil listede yer alanlardan, Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki şartları taşıyan ve kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 7 nci maddesindeki belgeleri ibraz edenler uzman yardımcısı kadrolarına atanırlar.

(2) Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
(3) Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile aynı usulle uzman yardımcısı kadrolarına atanır. Ancak uzman yardımcılarının atanacağı yerler giriş sınav duyurusunda tespit edilmiş ve giriş sınav sonuçları her bir yer için ayrı ayrı listeler halinde düzenlenmişse, bu durumda yedek listeden yapılacak atamalarda yalnızca o yer için hazırlanan listedeki adaylar yukarıdaki esaslara göre atanırlar. Atama yapılacak bir yer için hazırlanmış listede yer alan adaylar sadece bu yer için yapılacak atamalarda dikkate alınır.

(4) (RG-09/09/2011-28049 Yönetmeliğin 5 inci maddesiyle değişen fıkra Yürürlük; 09.09.2011) Giriş sınavı duyurusunda atanılacak yerlerin belirlenmiş olması halinde, atanılan yerlerde beş yıl süreyle çalışılması zorunludur. Bu sürenin hesabında, fiilen çalışılmayan sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz.

Ancak, göreve başladıktan sonra özür halleri ortaya çıkanlar(*) ile karşılıklı yer değiştirme suretiyle atanma isteminde bulunanlar, atanmak istedikleri yerlerde hizmetlerine ihtiyaç duyulması kaydıyla, bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler. Özür halleriyle ilgili olarak, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin bu husustaki hükümleri uygulanır. Atanılan yerde beş yıl süreyle çalışma zorunluluğunu doldurmamış uzman ve uzman yardımcıları karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilir. Karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunan kişilerin atamasının yapılması halinde sonradan vazgeçme talepleri dikkate alınmaz. (**)

(5) Bu maddede yer verilen usuller dahilinde ataması yapılan uzman yardımcıları, dördüncü fıkrada belirtilen süre zarfında atandıkları yerin dışında başka bir yerde, tedviren, vekaleten veya geçici olarak görevlendirilemezler.

 

(*) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen 20/06/2013 tarihli ve YD İtiraz No:2013/338 sayılı kararla, Danıştay 5. Daire Başkanlığınca verilen
yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

(**) (Değişmeden önceki şekli) Giriş sınavı duyurusunda atanılacak yerlerin belirlenmiş olması halinde, atanılan yerlerde beş yıl süreyle çalışılması zorunludur. Bu sürenin hesabında, fiilen çalışılmayan sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz. Ancak, göreve başladıktan sonra özür halleri ortaya çıkanlar, atanmak istedikleri yerlerde hizmetlerine ihtiyaç duyulması kaydıyla, bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler. Özür halleriyle ilgili olarak, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin bu husustaki hükümleri uygulanır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar
MADDE 18 –
(1) Giriş sınavında başarılı olanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 8 inci maddesine göre işlem yapılır.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 19 –
(1) Uzman yardımcısı kadrolarına atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, bunun dışında kalan sınavla ilgili diğer belgeler ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınav tarihine kadar saklanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi,
Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atama

Yetiştirilme dönemi ve yetiştirilme amacı
MADDE 20 –
(1) Yetiştirilme dönemi, uzman yardımcısı kadrosuna atanma ile başlayıp, yeterlik sınavı sonucunda uzman kadrosuna atanmaya kadar geçen süreçtir. Bu süreçte uzman yardımcılarının yetiştirilmesindeki amaç;

a) Uzmanlığın gerektirdiği nitelikleri kazandırmak,
b) Görev ve yetki alanına giren mevzuat konularında bilgi, tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak,
c) Mesleğin gerektirdiği niteliklere göre gelişimini sağlamak,
ç) Bilimsel araştırma ve analiz yapma yeteneklerini geliştirmektir.
(2) Uzman yardımcılarının yetişmelerinde kişisel çaba ve çalışmaları esastır.

Yetiştirilme şekli ve esasları
MADDE 21 –(RG-09/09/2011-28049 Yönetmeliğin 6 ncı maddesiyle değişen madde Yürürlük; 09.09.2011) (1) Uzman yardımcısı kadrosuna atananlar, Başkanlıkça uygun görülen yer veya yerlerde temel mesleki eğitim kursuna tabi tutulurlar. Uzman yardımcılarının, temel mesleki eğitim kursunda başarılı olabilmeleri için görmüş oldukları konulara ilişkin yapılacak sınavlar ile kurs sonunda yapılacak genel sınavdan 100 üzerinden en az 60 puan almaları zorunludur.

(2) Kursu başarıyla tamamlayan uzman yardımcıları atamaları yapılan yerlerde yeterlik sınavına kadar stajyer olarak çalıştırılırlar. Staj çalışmaları sonunda yanlarında staj yaptıkları birim amirleri tarafından uzman yardımcılarının çalışmaları ve genel davranışları hakkındaki görüşlerine yer verdikleri Ek-1’de yer alan Staj Değerlendirme Belgesi düzenlenir. Staj Değerlendirme Belgesinin ilki uzman yardımcılarının işe başladıkları tarihi takip eden birinci yılın, ikincisi ise ikinci yılın sonundan itibaren otuz iş günü içinde düzenlenerek İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilir. İlk staj notu 60 puanın altında olan uzman yardımcısı başka bir birim amirinin emrinde görevlendirilir. İki staj notunun ortalaması genel staj puanını oluşturur ve genel staj puanı 100 üzerinden en az 60 puan olanlar başarılı sayılırlar. (*)

 

(*) (Değişmeden önceki şekli) (1) Uzman yardımcısı kadrosuna atananlar, Başkanlıkça uygun görülen yer veya yerlerde temel ve hazırlayıcı eğitime tabi tutulurlar. Adayların temel ve hazırlayıcı eğitimde başarılı olabilmeleri için görmüş oldukları konulara ilişkin yapılacak sınavlar ile eğitim sonunda yapılacak genel sınavdan 100 üzerinden en az 60 puan almaları zorunludur.
(2) Eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylar atamaları yapılan yerlerde yeterlik sınavına kadar stajyer olarak çalıştırılırlar. Staj çalışmaları sonunda yanlarında staj yaptıkları birim amirleri, adayın çalışmaları ve genel davranışları hakkındaki görüşlerine yer verdikleri Ek-1’de yer alan Staj Değerlendirme Belgesini staj sürecinin bitimini takip eden otuz iş günü içinde düzenleyerek İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderirler.

Yeterlik sınavından önce meslekten çıkarılma
MADDE 22 –(RG-09/09/2011-28049 Yönetmeliğin 7 nci maddesiyle değişen madde Yürürlük; 09.09.2011)
(1) Yapılan temel mesleki eğitim kursu sonunda başarılı olamayanlar ile başarılı olup da staj çalışmaları sonunda başarılı olamayan uzman yardımcıları yeterlik sınavı beklenmeksizin derecelerine uygun memur kadrosuna atanırlar.

(2) Yapılan sınavlarda başarılı olmakla birlikte, staj çalışmaları sonunda başarılı olamayanların bu sınavlara katılmış olmaları, uzman kadrosuna atanmak için kazanılmış hak teşkil etmez. (*)

 

(*) (Değişmeden önceki şekli) (1) Yapılan eğitim sonunda başarılı olamayanlar ile başarılı olup da staj çalışmaları sonuçları ve almış oldukları sicil raporlarına göre uzmanlıkta başarı gösteremeyeceği anlaşılan uzman yardımcıları, yeterlik sınavı beklenmeksizin derecelerine uygun memur kadrosuna atanırlar.
(2) Yapılan sınavlarda başarılı olmakla birlikte, kurs ve staj çalışması sonunda yeterli bulunmayanların bu sınavlara katılmış olmaları, uzman kadrosuna atanmak için kazanılmış hak teşkil etmez.

Yeterlik sınavı
MADDE 23 –
(1) Yeterlik sınavı, uzman yardımcılarının görev ve yetki alanlarını ilgilendiren mevzuat ve uygulamaları ile mesleğin gerektirdiği bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıklarını saptamak için yapılan sınavdır.

(2) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur.

Yeterlik sınavına çağrılma
MADDE 24 –
(1) Uzman yardımcısı olarak asgari üç yıl çalışmış olanlar, en az iki ay önce bildirilmek suretiyle yeterlik sınavına çağrılırlar. Ücretsiz izinli olarak geçen süreler üç yıllık süreye dahil edilmez.

Yeterlik sınav kurulu
MADDE 25 –
(1) Yeterlik sınavını, sınav kurulu yapar.

Yeterlik sınav konuları
MADDE 26 –(RG-09/09/2011-28049 Yönetmeliğin 8 inci maddesiyle değişen fıkra Yürürlük; 09.09.2011)
(1) Yeterlik sınavı aşağıda belirtilen konulardan oluşur:

a) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen okullardan mezun olanlar için:

1) 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 7/9/2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği, 24/12/1994 tarihli ve 22151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği, Vergi Daireleri İşlemleri hakkındaki ilgili mevzuat,

2) Vergi Hukuku,

3) Gider Kanunları,

4) Muhasebe.

b) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen mühendislik bölümü okullarından mezun olanlar için:

1) 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 7/9/2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği, 24/12/1994 tarihli ve 22151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği,

2) Alan bilgisi; Veri tabanı ve veri ambarı yönetimi, bilgisayar ağları (Network), sunucu ve sistem yönetimi (Unix), yazılım geliştirme (Java).

c) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen matematik ve istatistik bölümü okullarından mezun olanlar için:

1) 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 7/9/2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği, 24/12/1994 tarihli ve 22151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği,

2) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu,

3) Alan bilgisi; Merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri, olasılık, tek örneklem güven aralıkları, tek örneklem hipotez testleri. (*)

(2) (RG-09/09/2011-28049 Yönetmeliğin 8 inci maddesiyle eklenen fıkra Yürürlük; 09.09.2011) Birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (c) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan sınav konularının ağırlığı yüzde seksenden az olamaz.

(3) (RG-09/09/2011-28049 Yönetmeliğin 8 inci maddesiyle numarası değişen fıkra Yürürlük; 09.09.2011) Sınav kurulu birinci fıkrada belirtilen sınav konularını kapsayan tek oturumlu sınav düzenlenmesine karar verebilir. Bu takdirde bu husus uzman yardımcılarına yeterlik sınavı için yapılacak çağrıda ayrıca bildirilir. (**)

 

 

(*) Yeterlik sınavı aşağıda belirtilen konulardan oluşur:
a) 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 7/9/2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği, 24/12/1994 tarihli ve 22151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği, Vergi Daireleri İşlem Yönergesi,
b) Vergi Hukuku,
c) Gider Kanunları,
ç) Muhasebe.

(**) (Değişmeden önceki şekli) (2) Sınav kurulu birinci fıkrada belirtilen sınav konularını kapsayan tek oturumlu sınav düzenlenmesine karar verebilir. Bu takdirde bu husus uzman yardımcılarına yeterlik sınavı için yapılacak çağrıda ayrıca bildirilir.

 

Yeterlik sınavının yapılması, değerlendirilmesi ve sonucunun duyurulması
MADDE 27 –
(1) Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü bölümleri sınav kurulunca 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilir.

(2) Yazılı sınavda konuların her birinden ayrı ayrı en az 50 puan alınması ve yazılı sınav ortalamasının en az 60 puan olması zorunludur. Sınav kurulunca, yazılı sınavın tek oturum şeklinde yapılması halinde, bu sınavdan en az 60 puan alınması zorunludur. Yazılı sınavda başarısız olanlar sözlü sınava giremezler. Yazılı sınavda başarılı olan uzman yardımcılarına, sözlü sınavın yeri ve tarihi yazılı olarak bildirilir. Ayrıca yazılı sınav sonucu, uygun yerlere asılmak ve Başkanlık resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.
(3) Sözlü sınav, yazılı sınav sonucunun duyurulmasından en az 15 gün sonra yazılı sınav konularından yapılır. Sözlü sınavda başarılı olmak için sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından 100 üzerinden münferiden verilen puanların aritmetik ortalamasının 60 puandan az olmaması gerekir.
(4) (RG-09/09/2011-28049 Yönetmeliğin 9 uncu maddesiyle değişen fıkra Yürürlük; 09.09.2011) Genel yetişme puanı, temel mesleki eğitim kursunda alınan puanların ortalaması ile genel staj puanının ortalamasından oluşur. (*)

(5) Yazılı ve sözlü sınav puanı ile genel yetişme puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan başarı puanı 60 ve üzeri olan uzman yardımcıları başarılı sayılarak başarı sırasına göre bir tutanağa bağlanır.
(6) Yeterlik sınav sonuçları uzman yardımcılarına yazılı olarak bildirilir. Ayrıca uygun yerlere asılarak ve Başkanlık resmi internet sitesinde yayımlanarak duyurulur.

 

(*) (Değişmeden önceki şekli) Genel yetişme puanı, Başkanlıkça düzenlenen eğitimlerde alınan puanların ortalaması ile stajyer olarak maiyetinde çalışılan amirlerin mütalaaları dikkate alınarak, yapılacak genel değerlendirme sonucunda verilecek notun ortalamasından oluşur.

Uzmanlığa atanma hakkını kaybetme
MADDE 28 –
(1) Yeterlik yazılı sınavında başarısız olanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler ile yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınav sonucu başarısız olan uzman yardımcıları yeniden yeterlik sınavına alınmazlar.

(2) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar ile sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.

Uzman kadrosuna atama
MADDE 29 –
(1) Yeterlik sınavında başarı gösteren uzman yardımcıları, uzman kadrosuna atanırlar.

Yatay geçiş
MADDE 30 –(RG-09/09/2011-28049 Yönetmeliğin 10 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılan madde Yürürlük; 09.09.2011) (*)

(*) (Kaldırılmadan önceki şekli) (1) Başkanlıkça ihtiyaç duyulması halinde, KPDS’den 50 ve üzeri puan alanlar veya en az yüksek lisans derecesine sahip olanlardan son üç yıl üst üste sicil not ortalaması 90 ve üzeri olup uzmanlıkta 5 yıllık fiili hizmet süresini dolduranlar Devlet gelir uzmanlığına yatay geçiş yapabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev ve Sorumlulukları

Uzman ve uzman yardımcılarının görevleri
MADDE 31 –
(1) Uzman ve uzman yardımcıları kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yerine getirirler.

Uzman ve uzman yardımcılarının sorumlulukları
MADDE 32 –
(1) Uzman ve uzman yardımcıları, kendilerine verilen görevlerin zamanında ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.

(2) Uzman ve uzman yardımcıları tahakkuk ve tahsilata ilişkin işlemlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmemesinden doğan Hazine zararlarından sorumlu tutulurlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 33 –
(1) Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenir ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Hizmet içi eğitim
MADDE 34 –
(1) Uzman ve uzman yardımcıları uygun görülecek zamanlarda hizmet içi eğitim programlarına alınır.

Kariyer dışı uzman atanamayacağı
MADDE 35 –
(1) Uzman yardımcılığı safhası geçirilmeden uzman kadrosuna meslek dışından atama yapılamaz.

Yeniden atama
MADDE 36 –
(1) Uzmanlıktan ayrılarak merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idarelerde çalışmakta olanların yeniden uzman kadrosuna atanma talepleri, Başkanlıkça uygun görülmesi halinde yerine getirilir.

Yetki
MADDE 37 –
(1) Başkanlık, uzman ve uzman yardımcılarının Yönetmelikte yer alan çalışma usul ve esasları ile eğitimlerine ilişkin gerekli düzenlemeleri alt düzenleyici işlemlerle yapmaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 38 –
(1) 15/2/2007 tarihli ve 26435 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 39 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 40 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.